Välj en sida

Kalkylmässiga kostnader

Summering av bokförings- mässiga kostnader

  • Kalkylmässiga kostnader ingår i ett företags produktkalkylering
  • Kostnaderna beskriver ett uppskattat värde på förbrukade resurser, utan att hänsyn tagits till lagar eller bokföringsregler
  • Motsatsen till kalkylmässiga kostnader är bokföringsmässiga kostnader
  • Kalkylmässiga kostnaderna ingår inte i företagets redovisningar

Kostnader som ingår i ett företags produktkalkylering (det vill säga lönsamhetsberäkningar) benämns som kalkylmässiga kostnader. Inom redovisning kallas kostnader istället för bokföringsmässiga kostnader. Det unika med de kalkylmässiga kostnaderna är att de beskriver ett uppskattat värde på förbrukade resurser, men utan att hänsyn tagits till lagar eller bokföringsregler.

Den här typen av kostnader kan registreras på frivillig basis i ett företags interna redovisning och till mycket överensstämmer de med de nämnda bokföringsmässiga kostnaderna. Lokalhyra, telefon och löner är exempel som återfinns i de bägge kostnadskategorierna. Värdering och periodisering är två aspekter som skiljer bokföringsmässiga- och kalkylmässiga kostnader åt.

Kalkylmässiga kostnader inom företag

I företag är lönsamhetsberäkningar avgörande för utvecklingen inom verksamheten. Ett kalkylobjekt kan vara en ny produktlinje där företaget tar upp kalkylmässiga kostnader för att se till lönsamheten. I den här typen av beräkning behövs ingen hänsyn tas till skattelagar eller civilsrättsliga lagar och företaget kan anpassa kalkylen utifrån ett anpassat underlag (exempelvis lönsamhetskrav).

Motsatsen till ett företags kalkylmässiga kostnader är de bokföringsmässiga kostnaderna, vilka till skillnad från de förstnämnda inte är oberoende av lagar. De kalkylmässiga kostnaderna ingår inte i företagets redovisningar, det gör istället de bokföringsmässiga kostnaderna. Med det sagt kan ändå bägge kategorierna kopplas till samma post så som till exempel löner och lokalhyra.

Kalkymässiga kostnader ingår i ett företags kalkylberäkningar för att se huruvida ett kalkylobjekt är lönsamt eller inte. Det är uppskattade kostnader för värdet på förbrukade resurser i ett företag, men utan hänsyn till skattelagar eller civilsrättsliga lagar. Bokföringsmässiga kostnader är å andra sidan helt styrda av lagar och ingår i ett företags redovisning.

Skillnaden mellan bokförings- och kalkylmässiga kostnader

De kalkylmässiga kostnaderna är ett värde på förbrukade resurser, men helt utan någon hänsyn till skattelagar eller civilsrättsliga lagar. Den här typen av kostnad kan redovisas internt i ett företag, men på frivillig basis. Bokföringsmässiga är beroende av lagar och ingår i företagets redovisning och bokslut.

Vad är ett kalkylobjekt?

Inom företag används kalkylberäkningar för att se till lönsamheten för ett kalkylobjekt. Det kan exempelvis vara en ny produkt som företaget funderar på att ta in i verksamheten eller produktionen. Den blir då kalkylobjekt för de beräkningar som görs för att se till hur lönsam produkten skulle vara.

Hur görs avskrivningar av kalkylmässiga kostnader?

Avskrivningarna brukar normalt sett beräknas enligt nuvärdesprincipen när det kommer till kalkylmässiga kostnader. Det innebär att återanskaffningskostnaden sprids på objektets ekonomiska livslängd. Ett alternativ är att anskaffningsvärdet framräknas med ett passande inflationsindex. I beräkningen tas avkastningskravet med, det vill säga det krav företaget har bestämt för den eventuella investeringen.

Vad är internredovisning?

Ett företags interna redovisning tar främst upp händelser som skett inom företaget, det vill säga interna transaktioner. Därmed är den här formen av redovisning primärt för företagsledning, chefer och anställda. Den interna redovisningen ger information i ekonomiska termer till företagets ägare och ledningsgrupp med syftet att verka som beslutsunderlag.

Vad innebär kalkylmässiga merkostnader?

I många fall är ett företags bokföringsmässiga- och kalkylmässiga kostnader överensstämmande, men det fnns fall då kostnader endast finns med i kalkyleringen. Då benämns den specifika typen av kostnader för kalkylmässiga merkostnader och går alltså inte att hitta i den externa redovisningen där bokföringsmässiga kostnaderna återfinns.