Välj en sida

Kalkylmässiga intäkter

Summering av kalkylmässiga intäkter

  • Kalkylmässiga intäkter ingår i ett företags beräkningar
  • Kalkylmässiga intäkter redovisas inte och behöver inte ingå i ett företags bokslut
  • Kalkylmässiga intäkter ingår i kalkylering, vilket inom företag är ett sätt att beräkna lönsamhet

Vad är civilrätt?

Civilrätt är en del av juridiken och reglerar lagar och regler mellan enskilda privatpersoner. Det kan exempelvis vara lagar inom arbetsrätt, familjerätt eller avtalsrätt. Civilrättsliga lagar refererar framför allt till avtals- och skadeståndsrätten. Köp, försäljning och olika typer av låneavtal omfattas av civilrätten och regleras av civilrättslagar.

Kalkylmässiga intäkter ingår i en produktkalkyl som sammanställer kostnader samt intäkter för ett visst kalkylobjekt för en bestämd kalkylsituation. Intäkter som ingår i kalkylberäkningar skiljer sig till viss del från de intäkter som återfinns i bokföringen. Framför allt gällande hur värdet räknas fram samt hur periodisering av intäkterna görs.

Till skillnad från bokföringsmässiga intäkter är de kalkylmässiga intäkterna helt obeoroende av skattergler eller civilrättsliga lagar. Det innebär att de inte behöver redovisas på samma sätt som de intäkter som är av bokföringsmässig art. Ett företag kan däremot redovisa sina kalkylmässiga intäkter internt för att kunna informera om siffrorna i verksamheten.

Kalkylmässiga intäkter inom företag

Kalkylering är viktigt inom företag eftersom det genererar viktig information som hjälper företaget att ta rätt beslut med syftet att uppnå lönsamhet. De kalkylmässiga intäkterna ingår därmed i beräkningar som görs för att se till vilket av flera alternativ som är det mest lönsamma. Utöver intäkter består kalkyler av kostnader och volymer.

Kalkylmässiga intäkter redovisas inte och behöver inte ingå i ett företags bokslut, vilket däremot de bokföringsmässiga intäkterna gör. Inom företag jämförs kalkylmässiga intäkter med kostnader utan att hänsyn behöver tas till skatteregler eller civilrättsliga lagar. Istället används beräkningen som ett underlag, vilket ofta förmedlas till ledning, chefer och anställda för att tydliggöra verksamhetens mål.

Kalkylmässiga intäkter ingår i kalkylering, vilket inom företag är ett sätt att beräkna lönsamhet. Intäkterna jämförs med kostnader för ett visst kalkylobjekt för att se vilket alternativ som genererar flest ekonomiska fördelar. Vid kalkylmässiga intäkter behövs ingen hänsyn tas till skatteregler eller civilsrättliga lager och de behöver inte redovisas eller finnas med i ett företags bokslut.

Kalkylmässiga intäkter

Vad är kalkylering inom företag?

Produktkalkylering kallas det inom företagsekonomi när företag beräknar lönsamheten för exempelvis en ny produktlinje. Kalkylobjektet är det centrala elementet i beräkningen och kalkylmässiga intäkter- samt kostnader jämförs för att få fram ett ekonomiskt underlag. Kalkyleringssiffror behöver inte redovisas på samma sätt som bokföringsmässiga intäkter- och kostnader.

Vad menas med kalkylsituation?

Det är ett begrepp som syftar till att förklara vad kalkyleringen går ut på. Inom företag kan det vara allt från prissättning och lönsamhetsberäkning till val av produkt eller val om att köpa in eller tillverka själv. Utifrån situationen sammanställs kostnader samt intäkter för kalkylobjektet som är beräkningens centrala element.

Hur bestäms värdet inom kalkylering?

Det är företaget som på egen hand bestämmer hur värdet ska beräknas vid kalkylering av exempelvis maskiner eller inventarier. Oftast brukar nuvärdesprincipen anammas av företag som använder sig av produktkalkylering för att få fram ekonomiskt underlag. Det innebär att tillgångar värders till nuanskaffningsvärde (vid inflation avyttringsvärdet).

Vad är en efterkalkyl?

När besluten tagits av företaget, efter det att kalkylberäkning gjorts, analyseras de verkliga värdena gällande kalkylobjektets intäkter samt kostnader, i en efterkalkyl. Den kan sedan användas till att kontrollera kostnader, analysera resultat samt som ett konkret verktyg vid uppföljning. En efterkalkyl kan hjälpa företaget att bli bättre på att förkalkylera.