Välj en sida

Justerat eget kapital

Vad menas med justerat eget kapital?

JEK eller justerat eget kapital, är det beskattade egna kapitalet plus övervärden som ligger över de bokförda värdena, såsom marknadsvärdet av tillgångar som t.ex. fastigheter. Man använder ofta detta nyckeltal för att jämföra aktier eller vid värdering av investmentbolag. Kortfattat innebär JEK, eget kapital plus 78% av obeskattade reserver.
Ofta används hellre JEK som nyckeltal än eget kapital, just på grund av att man vill ta hänsyn till de obeskattade reserverna i företaget. Dessa är uppskjuten skatteskuld som valts att inte betalas under räkenskapsåret. Man visar dessa i balansräkningen och i resultaträkningen måste en bolagsskattesats läggas till som idag är resterande 22 %.

JEK – viktigt när du ska beräkna soliditet

Att använda nyckeltalet justerat eget kapital är ett väsentligt mått när du ska beräkna soliditeten i företaget. Soliditeten är nämligen ett mått som anger hur stor del av de totala tillgångarna eller den s.k. balansomslutningen som kunnat finansierats med det egna kapitalet, och som visar företagets stabilitet.

Soliditeten är således justerat eget kapital i procent av de totala tillgångarna/balansomslutningen. Om eget kapital ökar fortare än skulderna, så ökar också soliditeten.

  • Formeln för justerat eget kapital är: Justerat eget kapital = Eget kapital + 78% (100% – aktuell skattesatsen) av de obeskattade reserverna
  • Formeln för att sedan beräkna soliditeten är: Soliditet = Justerat eget kapital / Totala tillgångar
[dt_vc_list]

  • Justerat eget kapital visar det egna kapitalet plus totala tillgångar minus bolagsskatten som för närvarande ligger på 22%
  • Detta nyckeltal är särskilt viktigt när man ska ta reda på företagets soliditet och se hur stabilt det är genom att ha finansierat verksamheten med eget kapital
  • Ofta är justerat eget kapital ett mer uppskattat mått än eget kapital

[/dt_vc_list]

Hur hänger aktievärdering och JEK ihop?

För att göra en rimlig aktievärdering så kan man använda sig av JEK/aktie samt kurs/JEK. I det förstnämnda divideras det justerade egna kapitalet med det antal aktier företaget har. Detta är värdet per aktie. Om man vill beräkna aktiekursen/JEK tar man aktiekursen dividerad med JEK/aktie. Detta är då kurs/JEK.

Varför är JEK mer attraktivt än eget kapital?

Helt enkelt för att det justerade egna kapitalet är högre än eget kapital. Men också för att justerat eget kapital utgör underlag för att senare beräkna andra nyckeltal som har stor relevans för företaget, såsom exempelvis soliditet eller aktievärdering. Därför används justerat eget kapital oftast i aktiebolag.

Är JEK och substansvärde samma sak?

Ja, man skulle kunna säga att substansvärdet på ett företag är synonym med justerat eget kapital. Det är det lägst motiverade värdet av vinstgivande företag. Andra ord är nettovärde eller slaktvärde och betyder helt enkelt att man lägger till marknadsvärdet på tillgångarna, drar bort skulder och gör en justering av skatt.

Vad är justerat främmande kapital?

Som du vet är justerat eget kapital det egna kapitalet plus tillgångar minus skatt. Men justerat främmande kapital är det kapital som är finansierat av lån som blir till skulder. Man beräknar detta genom att ta de lång- och kortfristiga skulderna och justerar dem genom ökning av skatteskulden för obeskattade reserver.

Hur beräknar man skuldsättningsgraden?

Även här spelar justerat eget kapital en stor roll. För att få fram företagets skuldsättningsgrad, så tas justerade skulder och divideras med justerat eget kapital. Skuldsättningsgraden har precis som justerat eget kapital en stor betydelse för soliditeten och ger också en delförklaring till den omtalade hävstångseffekten.