Välj en sida

Intern redovisning

Vad menas med Intern redovisning?

Intern redovisning är den typ av redovisning som är till för personer inom företaget. Genom att företagsledning, chefer och medarbetare får information om transaktioner i företaget så får de ett underlag till att planera och fatta beslut. Den interna redovisningen kan presenteras i form av rapporter som utgår från ekonomiska beräkningar.
Till skillnad från den externa redovisningen så finns det inga krav på den interna redovisningen att den måste uppfylla vissa lagar. Det är upp till personerna i företaget att utforma den interna redovisningen, exempelvis vad det är som ska ingå i redovisningen samt hur och när informationen ska levereras inom företaget.

Möjliggör dagliga beslut

Den interna redovisningen är viktig för att kunna möjliggöra de beslut som tas i företaget varje dag. Den externa redovisningen är av mer summarisk karaktär och det kan då vara svårt att avgöra hur det går för företaget i dagsläget. Med en intern redovisning som är uppdaterad dagligen löser man detta problem.
När den interna redovisningen fungerar så kan företagsledning, chefer och anställda fatta de beslut som rör företaget i framtiden. Man kan säga att den interna redovisningen är till för företaget i nuet och i framtiden, medan den externa redovisningen endast summerar hur det har gått för företaget bakåt i tiden.
[dt_vc_list]Det viktigaste att komma ihåg om intern redovisning:

  • Den är till för att de som jobbar i företaget ska kunna ta del av hur det går för företaget dagligdags.
  • Den är inte reglerad enligt lag utan kan utformas fritt efter företagets behov.
  • Intern redovisning är en kontinuerlig process där man samlar in, behandlar och presenterar data.

[/dt_vc_list]

Vilka delar kan ingå i intern redovisning?

De delar som kan ingå i den interna redovisningen är först och främst budgetering, det vill säga en plan för företagets ekonomi. Det kan även ingå produktkalkyler som utgör underlag för att diskutera produktsortiment, dess lönsamhet och prissättning. Det är även vanligt att efterkalkylering ingår i intern redovisning.

Vad skiljer extern- från intern redovisning?

Extern redovisning är till för företagets ägare och en intresserad allmänhet. Den är reglerad enligt lag och sammanfattar hur det har gått för företaget under en viss period. Den interna redovisningen är till för företagsledning, chefer och anställda och den sammanfattar hur det går för företaget i dagsläget.

Kan man kombinera extern och intern redovisning?

Ja, det är inte ovanligt att man kombinerar extern och intern redovisning till en enda rapport. Den externa delen är då reglerad och utformad på ett visst sätt som uppfyller de krav som finns på tillförlitlighet, medan den interna redovisningen kan vara mer fri i utformningen.

Vad kallas internredovisning med ett annat ord?

Intern redovisning kan även kallas för ”management accounting”, vilket är det engelska begreppet för internredovisning, och den som jobbar med management accounting kallas för management accountant. Internredovisning kan även förknippas med begreppet ekonomistyrning, där internredovisning används som ett styrmedel för att uppnå ekonomiska mål.

Vad är viktigt att tänka på vid utformningen?

Det är viktigt att tänka på att fokusera på de områden som företaget behöver bli bättre på. Istället för att använda sig av samma revisioner år efter år så bör internredovisningen anpassas till de uppsatta mål som finns, till exempel att sälja mer eller att få nöjdare kunder.