Välj en sida

Intäkt

En intäkt är värdet av ett företags försäljning över en viss tid. Intäkter ska inte förväxlas med inkomster som i sin tur innebär erhållen betalning vid en specifik tidpunkt. Intäkter är istället en inkomst som vi kallar för periodiserad. Motsatsen är kostnader, som också sträcker sig över en viss tidsperiod.

Registrering

När man bokför en intäkt, som till exempel en kundfaktura, så registreras den vid utfärdandet av fakturan och inte vid betalningstillfället som en inkomst gör. Inkomsten redovisas också som en intäkt när själva arbetet utförs och inte när man får betalt för det. Detta betyder också att man bokför annorlunda om man använder fakturametoden respektiva kontantmetoden.

SammanfattningIntäkt

  • Intäkter är värdet av en periods försäljning
  • Man kan därmed kalla intäkter för periodiserad inkomst
  • Intäkter bokförs när arbetet utförs eller när en faktura utfärdas
  • Det skiljer sig åt från inkomster som bokförs vid betalning
  • Motsatsen till intäkter är kostnader som också sker över en viss period
  • Intäkter kan även vara inkomster som inte är försäljningsrelaterade

Intäkter i resultaträkningen

När man gör resultaträkningen i ett företag, har man alltid med intäkter och kostnader. Resultatet blir då differensen mellan intäkterna och kostnaderna. Precis som intäkter är en inkomst över tid så är kostnader en utgift över en viss tidsaspekt. Intäkterna brukar ha kontoklass 3 i BAS-kontoplanen. Ibland står vissa poster även under kontoklass 8.

Vad säger lagen?

Enligt lagen får endast konstaterade intäkter tas med i resultaträkningen, d v s de intäkter som hänvisas till räkenskapsåret eller till den period resultaträkningen är avsedd för. Det spelar då ingen roll när betalningen har skett utan när intäkterna helt enkelt bokfördes. Däremot kvittar man inte intäkter och kostnader mot varandra, enligt redovisningsprinciper.

Bokföringslagen

Det är bokföringslagen som säger hur intäkter och kostnader ska redovisas. Enligt denna ska poster som är av vikt för att avgöra räkenskapsårets intäkter respektive kostnader, bokföras på balansdagen. Det är den dag som samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, d v s den sista dagen under företagets räkenskapsår. Ett annat ord är bokslutsdag.

Intäkt eller inte intäkt – det är frågan

Ibland kan det verka lite svårt att se vad en intäkt egentligen är, i vissa fall. Detta ska vi klargöra här. En intäkt får till exempel inte redovisas när det gäller byte av varor och tjänster mot likartade sådana eller om det saknas kommersiell innebörd för företaget.

Skatt och avgifter

Det är endast den summa av intäkten som erhålls av företaget som ska redovisas som en intäkt. Tänk därför på att skatter som mervärdesskatt och belopp som är till för annans räkning, inte ska redovisas som en intäkt utan helt enkelt den summa som tilldelas företaget och innebär ekonomiska fördelar och ökat kapital.

Ränta, royalty, utdelning

Det finns också andra typer av intäkter som exempelvis ränta, royalty, skadestånd och utdelningar. Det är alltså inkomster som sker under en viss period som inte är försäljningsrelaterade. Hur dessa ska redovisas beror dock på den normgivning som företaget använder sig av. Vissa av dessa intäkter är beskattningsbara om det inte föreligger undantag.