Välj en sida

Ingående moms

Summering av ingående moms

 • Ingående moms är moms på tjänster eller varor som företaget köper in.
 • Företag betalar endast moms för varor som säljs, ingående moms är därför pengar som kvittas eller fås tillbaka.
 • Ingående moms redovisas tillsammans med utgående moms månads-, kvartals- eller årsvis beroende på företagets totala omsättning.

Ingående momsIngående moms är den moms som ett företag betalar på de tjänster och varor som köps in till verksamheten. Ett företag som lägger på moms på de varor eller tjänster som säljs – s.k. utgående moms – kan kvitta den ingående momsen mot den utgående hos Skatteverket.

Som företagare betalar du moms på varor eller tjänster du säljer. Moms för varor eller tjänster som köps in till ett företag kallas för ingående moms, och det är moms som företaget får tillbaka. Du redovisar därför även ingående moms till Skatteverket då du får tillbaka eller får betala mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms.

Moms är lika med mervärdesskatt

Som privatpersoner är vi vana vid att inte behöva göra skillnad på ingående och utgående moms då den vanligtvis är inkluderad i kostnaden för alla varor och tjänster vi köper. Företagare är själva skyldiga att redovisa och betala den mervärdesskatt momsen innebär till Skatteverket. Detta sker månads-, kvartals- eller årsvis.

Ett enkelt sätt att skilja mellan ingående och utgående moms är att tänka på om det är en faktura företaget skickar eller får in. Om det är en faktura ditt företag ska betala så handlar det om ingående moms och innebär alltså pengar som företaget ska få ”in”, alltså tillbaka.

Redovisa ingående moms

Ingående moms ingår som en del av den redovisning du regelbundet lämnar in till Skatteverket och måste alltså redovisas också under perioder då du inte har några utgifter. Momsredovisning kan ske både i pappersform eller elektroniskt med hjälp av Bank-ID via Skatteverkets hemsida.

Momsen kan redovisas varje månad, varje kvartal eller en gång per år. Ju högre omsättning företaget har, desto oftare ska momsen redovisas. I momsdeklarationen ska följande poster redovisas:

 1. Företagets försäljning
 2. Ingående moms
 3. Utgående moms

Svenska momssatser

MomssatsMomssatsen i Sverige ligger vanligtvis på 25% oavsett om det handlar om ingående eller utgående moms. För exempelvis restauranger, livsmedel och hotell ligger momsen på 12%, medan nöjen som konserter och böcker har en moms på 6%. Det är de siffror du som företagare har att förhålla dig till vid ingående moms.

Det finns också varor och tjänster som är momsfria, och vissa företag säljer både momspliktiga och momsbefriade varor/tjänster, vilket kallas blandad verksamhet. Om inköp görs till den del av verksamheten som är momspliktig är det möjligt att dra av hela momsen, men detta får inte göras för inköp till den momsfria delen av verksamheten. Om du gör ett inköp som ska användas i båda delar av verksamheten måste den ingående momsen delas upp, efter hur stor andel som ska användas i respektive verksamhet.

Spara kvitton och fakturor

Var noggrann med att spara alla ingående kvitton och fakturor. När du redovisar ingående moms till Skatteverket så kontrollerar de först om de kan kvitta din moms mot andra skatter. Om nettot är till din fördel så betalas summan du ska få tillbaka till ditt skattekonto inom några dagar.

Om du gör ett inköp av en vara som används både privat och i företaget så görs avdrag endast för en skälig del av beloppet. För till exempel representation får man göra avdrag endast om det finns en tydlig koppling till företagets verksamhet, vilket det sällan gör när det rör sig om representation. Inte heller moms på sådant som köps till de anställda kan dras av, om det rör sig om de anställdas privata konsumtion.

Det förekommer bedrägerier med ingående moms, och Skatteverket kontrollerar därför de företag som rapporterar mer ingående än utgående moms. Om de inte kan förklara varför momsrapporteringen ser ut som den gör får de heller inte tillbaka några momspengar.

Ingående moms och omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet är en situation där det är köparen, och inte säljaren, som ska betala in momsen till staten. Detta gäller bl.a. i följande situationer:

 • Inom bygghandeln.
 • Vid handel med guld.
 • Vid handel med avfall och metallskrot.
 • Vid handel med utsläppsrätter.

Som köpare har du rätt att göra avdrag för ingående moms även vid omvänd skatteskyldighet. Momsen ska beräknas enligt de allmänna bestämmelserna, och om du har full avdragsrätt kan hela momsen dras av, så att nettot blir 0. Både den ingående och den utgående momsen ska redovisas i företagets skattedeklaration.

Överskjutande ingående moms

I normala fall ska den som är skattskyldig få tillbaka överskjutande ingående moms snabbt, skriver Skatteverket på sin webbplats. Det finns dock några situationer där myndigheten kan välja att hålla inne med pengarna, samtidigt som man gör en ytterligare utredning. Skälen till detta kan vara något av följande:

 • Företagets skattedeklaration måste kontrolleras ytterligare. Skatteverket kan besluta om utbetalningsspärr i företagets skattekonto, och därefter har myndigheten en månad på sig att besluta om föreläggande eller revision.
 • Om utredningen kräver mer tid. Utbetalningsspärren ska normalt hävas efter en månad. Skatteverket kan dock besluta om föreläggande eller beslut om revision, och om mer tid behövs för att genomföra utredningen. Det finns ingen formell gräns för hur länge spärren kan ligga kvar förutsatt att detta är motiverat av utredningen.

När får jag tillbaka ingående moms?

Du får tillbaka mellanskillnaden mellan utgående och ingående moms om den senare är större än den förra, d.v.s. om ditt företag har betalat mer moms på inköp än ni ni har lagt på er försäljning.

Hur ska jag bokföra ingående moms?

För att bokföra ingående moms används kontogrupp 26. Momsen ska normalt konteras i debet på konto 2641, om du följer BAS-kontoplanen. Det finns även andra konton, i samma grupp, som används i särskilda situationer.

Hur många procent är ingående moms?

Den ingående momsen har samma momssatser som momsen på konsumentvaror. Det innebär att den är 25 % i de flesta fall, men det finns även moms på 6 % (böcker och tidningar) samt 12 % (livsmedel).

Är ingående moms en tillgång eller en kostnad?

Ingående moms är inte en kostnad för företaget, eftersom det går att få tillbaka pengarna. Momsen ska bokföras på ett tillgångskonto, men blir även en leverantörsskuld.

När är ingående moms avdragsgill?

I normalfallet är den ingående momsen avdragsgill, eftersom den kvittas mot den utgående momsen i företagets skattedeklaration.