Välj en sida

God Redovisningssed

Vad innebär god redovisningssed?

God redovisningssed är ett begrepp som används för att beskriva hur ett företags bokföring och redovisning av ekonomin ska gå till. God redovisningssed anses vara att följa praxis vilket innebär att företagets ekonomi ska redovisas på ett sätt som är allmänt accepterat. Hur avgör man då vad som är praxis?

Ett sätt är att titta Bokföringsnämndens (BFN) rekommendationer. BFN är en statlig myndighet som är utsedd för att bland annat utveckla god redovisningssed. På bokföringsnämndens webbplats kan du hitta deras allmänna råd till reglerna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. BFN ger också ut sk vägledningar och uttalanden för att förklara vad deras allmänna råd innebär i praktiken.

Varför måste företag följa god redovisningssed?

Alla svenska företag måste följa god redovisningssed eftersom det är ett lagkrav.

I årsredovisningslagens kapitel 6 står det att ”årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed”.

Bokföringslagen har en liknande formulering i kapitel 4; ”bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed”.

Genom att sköta den ekonomiska redovisningen i ett företag på ett sätt som följer god redovisningssed så underlättar det både för företaget och utomstående intressenter, som aktieägare och långivare, att följa hur det går för företaget. En bra redovisning gör det enkelt för ledningen att se nuläget och utifrån det planera för företagets framtida utveckling.

[dt_vc_list]

  • God redovisningssed är ett krav enligt bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) och företag måste därför utforma sin bokföring efter denna sed.
  • Vad som är god redovisningssed avgörs av rekommendationer från främst Bokföringsnämnden, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Föreningen Auktoriserade Revisorer.
  • En välskött redovisning enligt god redovisningssed underlättar för företaget och utomstående att få inblick i företagets ekonomi.

[/dt_vc_list]

Vilka bestämmer vad som är god redovisningssed?

Eftersom god redovisningssed inte finns specificerat i någon lag så är det vad som är ”allmänt accepterat” som är det som ska följas. Bland annat följande organisationer förklarar vad som är god redovisningssed:

  • BFN (Bokföringsnämnden)
  • SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)
  • FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer)
  • IASB (International Accounting Standards Board).

Hur går god redovisningssed till i praktiken?

En praktisk handledning för att förstå grunderna i vad som är god redovisningssed kan gratis laddas ner som pdf från Bokföringsnämndens webbplats. Guiden kallas för ”Att Föra Bok” och går på ett tydligt sätt igenom redovisning i ett företag från budget till årsbokslut.

Vad handlar god redovisningssed om?

God redovisningssed är ett väldigt omfattande begrepp som innefattar allt från hur verifikationer ska se ut och hur länge de ska sparas till hur ett årsbokslut ska utformas. Exempelvis ska en verifikation innehålla datum, vad affären avser, belopp exklusive och inklusive moms och vem som affären gjorts med.

Är det skillnad mellan redovisning och bokföring?

Redovisning inkluderar bokföring men det omfattar även mer än bokföring. Bokföring innebär att registrera ett företags affärshändelser medan redovisning även innebär att upprätta bokslut, deklarera och rapportera. För större företag innebär redovisning även revision, dvs en granskning av en oberoende revisor som kontrollerar företagets redovisning en gång om året.

Vad innebär Reko?

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har tagit fram handledning som ligger som hjälper till att förklara god redovisningssed och standardisera redovisningen i Sverige. Denna vägledning riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och kallas för Reko. Reko innehåller utförlig information om god redovisningssed och syftar också till att standardisera svensk redovisning.