Välj en sida

Förvaltningsberättelse

Vad är en förvaltningsberättelse?

När bolagets räkenskapsår kommit till sitt slut ska en årsredovisning upprättas. Vanligen består årsredovisningen av resultaträkning och balansräkning med tillhörande noter. Det finns även en mer verbal del som ska ingå i årsredovisningen och detta är en förvaltningsberättelse. Notera att större bolag även ska infoga en kassaflödesanalys.
I förvaltningsberättelsen ska du som företagsledare sätta ord på den ekonomiska ställningen i bolaget. Informationen i förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande, objektiv bild och ta upp sådant som inte framgår tydligt genom siffrorna i resultaträkningen och balansräkningen. Detta innebär att en analys av resultat, ekonomisk ställning och framtida utveckling bör ingå.

Fördelar även för dig som företagare

I förvaltningsberättelsen lämnar man ofta olika nyckeltal för att illustrera den ekonomiska ställningen. Exempel på viktiga nyckeltal är soliditet, kassalikviditet, balanslikviditet och räntabilitet. Utifrån detta kan nämligen en tydligare helhetsbild av situationen ges. Genom att beräkna denna typ av nyckeltal får även du som företagare en tydligare bild av ditt bolag.
Exempelvis kan skillnaden mellan nyckeltalen kassalikviditet och balanslikviditet säga mycket om hur effektiv eller ineffektiv lagerhantering ditt företag har. Detta eftersom om skillnaden mellan dessa nyckeltal är för stor innebär det att mycket kapital binds i handels- och varulager, vilket kan vara något som behöver åtgärdas för att få dessa tillgångar att arbeta mer effektivt.
[dt_vc_list]

  • Förvaltningsberättelsen skall beskriva den ekonomiska ställningen i bolaget
  • Förvaltningsberättelsen skall vara rättvisande och kunna ge olika intressenter en korrekt bild av verksamheten.
  • Förvaltningsberättelsen kan med fördel utgå ifrån ett antal vedertagna nyckeltal.

[/dt_vc_list]

Måste en förvaltningsberättelse skrivas?

För aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag ska räkenskapsåret alltid avslutas genom att det sammanfattas i en årsredovisning. Att en förvaltningsberättelse ska ingå i årsredovisningen är ett krav enligt årsredovisningslagen. Beroende på bolagets storlek varierar dock kraven på hur utförlig förvaltningsberättelsen måste vara, vilket framgår i Bokföringsnämndens rättsliga vägledning om årsredovisning.

Vad ska förvaltningsberättelsen innehålla?

Det korta svaret är att förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över den ekonomiska ställningen, resultatet och utvecklingen. Mer exakt vad detta betyder finns reglerat i årsredovisningslagen. Det framgår där att förvaltningsberättelsen ska innehålla bland annat uppgifter om för bolaget viktiga händelser som inträffat under räkenskapsåret samt resonemang om den förväntade utvecklingen i bolaget.

Ska den förväntade utvecklingen tas upp?

Den förväntade utvecklingen inom bolaget vad gäller bolagets ekonomiska ställning ska avhandlas i förvaltningsberättelsen. Detta är något som framgår av årsredovisningslagen som tar upp vissa grundkrav för vad som måste finnas med i förvaltningsberättelsen. Hur utförlig diskussion som ska föras om detta varierar dock beroende på bolagets storlek.

Ska bolagets affärsidé behandlas?

I årsredovisningslagen finns det inte något uttryckligt krav att man ingående behöver beskriva eller diskutera bolagets affärsidé i förvaltningsberättelsen. En kortare kommentar om detta kan dock vara önskvärt för att sätta exempelvis årets resultat i sitt sammanhang. Notera dock att bolagets verksamhetsområde och bransch emellertid bör framgå i texten.

Vilken funktion fyller en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse fyller flera viktiga funktioner för dig som företagare. Framför allt fyller förvaltningsberättelsen, och den helhetsbild över räkenskapsåret som den utgör, en viktig funktion i förhållande till olika intressenter. Exempelvis utgör den ofta en viktig del i underlaget för potentiella investerare som funderar kring ditt bolag.