Välj en sida

Företagsrekonstruktion

Vad menas med Företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion är ett sätt för ett företag att undvika konkurs. Om företaget har svårigheter att klara av sina betalningar kan det göra en ansökan om att rekonstruera sin verksamhet i en domstol. Om ansökan beviljas försätts företaget i ett särskilt tillstånd under en begränsad tid och får möjlighet att undgå utmätning och konkurs.
Ansökan lämnas av antingen en gäldenär eller en borgenär och ska innehålla information om betalningssvårigheterna och förslag på lämplig rekonstruktör. Lämnas den av gäldenär ska den också innehålla en redogörelse för hur den framtida verksamheten ska bedrivas. Sedan har domstolen två veckor på sig att fatta ett beslut om företagsrekonstruktionen beviljas eller ej.

Vad avgör om en företagsrekonstruktion beviljas?

Mycket beror på omfattningen av företagets skulder i relation till vilka tillgångar och framtidsutsikter som företaget har. Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs som är lämpligt om företaget på sikt har möjlighet att överleva. Om verksamheten har potential och rekonstruktionen kan lyckas, är chansen stor att den också beviljas.
Borgenären eller fordringsägaren har i allmänhet intresse av en lyckad företagsrekonstruktion. Vid en regelrätt konkurs riskerar de att inte få betalt alls eller endast en mindre andel av skulderna. Även vid en företagsrekonstruktion får borgenären i regel vara beredd på att kompromissa, men kan tillsammans med den utsedda rekonstruktören se till att få mer betalt på sikt.
[dt_vc_list]

  • Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs när ett företag drabbats av betalningssvårigheter.
  • Ansökan om företagsrekonstruktion lämnas till domstol som kommer granska alla ansökningshandlingar och fatta ett beslut.
  • Beviljas företagsrekonstruktion utses en rekonstruktör som samarbetar med bolagsledningen. Under rekonstruktionstiden är företaget skyddat mot utmätning och konkurs. Företaget får chans att lösa sina problem och förhoppningsvis överleva på sikt.

[/dt_vc_list]

Hur länge får en företagsrekonstruktion pågå?

I första hand pågår den under tre månader. Därefter kan den förlängas i perioder om tre månader. Vid den första förlängningen är kraven relativt låga, men ju längre företagsrekonstruktionen drar ut på tiden, desto mer motivering krävs. Om det börjar bli tydligt att rekonstruktionen inte kan genomföras, riskerar den att avslutas.

Vad menas med en lämplig rekonstruktör?

Enligt lagen ska rekonstruktören ha den särskilda erfarenhet och insikt som krävs för att kunna utföra uppdraget, samt ha förtroende av de involverade parterna, inte minst de som är fordringsägare. Det är domstolen som avgör frågan, men det är vanligt att välja någon som har erfarenhet av företagsekonomi och tidigare företagsrekonstruktioner.

Vad är skillnaden mellan en rekonstruktör och en konkursförvaltare?

Den stora skillnaden är att en rekonstruktör arbetar för att verksamheten ska kunna drivas vidare på ett lönsamt sätt, samtidigt som borgenärernas förlust ska begränsas i största möjliga utsträckning, medan en konkursförvaltare bara har som uppgift att avveckla verksamheten så att borgenärerna får så stor utdelning som möjligt.

Får vilka företag som helst ansöka om företagsrekonstruktion?

Nej, det finns en rad undantagna verksamheter. Försäkringsbolag, värdepappersbolag, kreditmarknadsbolag och banker får till exempel inte genomgå en företagsrekonstruktion. Samma sak gäller för bolag som kontrolleras av kommun, kommunalförbund, landsting, stat, kyrklig samfällighet eller församling. Alternativet är i regel att avveckla verksamheten eller att omgående tillföra mer kapital.

Vad menas med ackord under en företagsrekonstruktion?

Det är vanligt att fatta beslut om ackord under en företagsrekonstruktion. Det är en nedskrivning av företagets skulder. Ett ackord på 25 % betyder att fordringsägare får betalt med 25 % av värdet på fordringarna och det är i regel den nedre gränsen under en rekonstruktion.