Välj en sida

Förenklat bokslut

Vad menas med Förenklat bokslut?

Alla näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar vars företag inte omsätter mer än 3 miljoner kronor om året, har rätt att använda kontantmetoden och sedan upprätta ett förenklat bokslut. Detta innebär att bokslutet inkluderar resultaträkning, balansräkning samt eventuella tilläggsupplysningar som hänvisar till dessa. Det förenklade årsbokslutet kan vara i elektronisk form eller fysisk form.
Ett förenklat bokslut är inget krav, det vill säga om ett mindre företag som dock har rätt att redovisa med förenklat bokslut, ändå vill upprätta en vanlig årsredovisning eller traditionellt årsbokslut, kan göra det utan problem. Det förenklade bokslutet ska upprättas enligt regelverket som avser K1. Blanketten – SKV 2150 finns att ladda ned hos Skatteverket.

Det förenklade årsbokslutet och alla dess delar

Det förenklade årsbokslutet är ingen direkt avancerad sak, vilket dessutom hörs på namnet. I detta ska ingå en balansräkning där företagets tillgångar, skulder och eget kapital är nedtecknat enligt god redovisningssed och visas på sista dagen i räkenskapsåret. Resultaträkningen innehåller intäkter, företagets kostnader och vidare dess resultat.
Det är vissa fall där ett förenklat årsbokslut kan komma att behöva tilläggsupplysningar. Dessa ska lämnas i noter och handlar då om specifika poster i balansräkningen och resultaträkningen. Tilläggsupplysningar kan avse exempelvis goodwill, värderingsprincip, anläggningstillgångar och annat som gör det enklare att få en överskådlig bild av alla poster och vad de hänvisar till.
[dt_vc_list]

  • Det förenklade årsbokslutet är en enklare form av ett vanligt bokslut och innehåller en balansräkning, resultaträkning och ibland upplysningar om obeskattade reserver
  • Precis som vanligt bokföringsmaterial måste det förenklade årsbokslutet arkiveras i minst 7 år och upprättas enligt god redovisningssed
  • Förenklat bokslut gäller endast företag som har en årsinkomst på maximalt 3 miljoner kronor

[/dt_vc_list]

Måste jag ha en granskande revisor om jag upprättar ett förenklat årsbokslut?

Nej det behövs i regel inte. Det är endast större aktiebolag som upprättar vanliga årsredovisningar som behöver en revisor. Dock ska du som enskild näringsidkare uppfylla kraven och villkoren som härrör god redovisningssed. Har du ingen revisor måste du läsa på om dessa krav.

Kan jag få reda på mer om tilläggsupplysningar och vad det innefattar?

Självklart, då dessa har stor betydelse för ett förenklat bokslut. Som nämnt i texten handlar det om värderingsprinciper, anläggningstillgångar med mera, men man är även skyldig att upplysa om periodiseringsfonder, skogskonton, ersättningsfonder och expansionsfonder samt hur man har beräknat varje posts värde i balansräkningen.

Hur kan man underlätta för sig när man upprättar ett förenklat bokslut?

Detta är upp till företagaren, men en viss arbetsgång kan underlätta. Börja med att stämma av den löpande bokföringens alla poster, beräkna samtliga avskrivningar, inventera lagret och värdera det, gör en beräkning över samtliga kundfordringar samt övriga fordringar och lägg slutligen in alla upplysningar.

Vad är skillnad på vanligt årsbokslut och förenklat årsbokslut?

De två innehåller båda en resultaträkning och en balansräkning men ett vanligt årsbokslut kan också vara tvunget att komma tillsammans med tilläggsupplysningar om olika poster. Dessa kan också förekomma i ett förenklat bokslut men resultaträkningen och balansräkningen är det väsentliga. Också uppställningsschemat ser annorlunda ut från vanligt bokslut.

Vad innebär förenklingsreglerna inom förenklat bokslut?

Man införde förenklingsregler för enskilda näringsidkare så att de skulle slippa göra en massa skattemässiga justeringar och att bokföringen skulle ligga så nära skattemässigt resultat som möjligt. Reglerna är till för att visa det lilla företagets situation på ett klart och tydligt sätt utan att vara för avancerat.