Välj en sida

Finansieringsanalys

Vad menas med Finansieringsanalys?

En finansieringsanalys utgör en del av årsredovisningen och har som syfte att visa företagets finansiella flöden. Med det menas kassaflödet som åskådliggör inbetalningar och utbetalningar under en viss tidsperiod. Därför är kassaflödesanalys ett annat namn på samma typ av analys, och sedan augusti 2014 har det begreppet tagit över i årsredovisningen för svenska företag.
Att lämna en finansieringsanalys i samband med årsredovisningen är obligatoriskt för större företag. För att räknas som ett större företag gäller att medeltalet för antalet anställda under året uppgått till mer än 50, att den redovisade balansomslutningen uppgått till mer än 40 miljoner kr eller att den redovisade nettoomsättningen uppgått till mer än 80 miljoner kr.

De tre delarna i en finansieringsanalys

Den första delen är kassaflöden från den löpande verksamheten. Där ingår försäljning, kundfordringar, varulager, justeringar för avskrivningar och kortfristiga skulder. Nästa del är kassaflödet från investeringsverksamheten med olika investeringar som förvärv/avyttring av anläggningstillgångar. Sista delen är finansieringsverksamheten med utdelningar, nyemissioner, upptagna lån, koncernbidrag och amorteringar av skulder.
Som företagare är ett positivt kassaflöde av största vikt för likviditeten. Att göra en finansieringsanalys är avgörande för att få koll på företagets övergripande finanser och undvika likviditetsproblem, vilket i sin tur ofta leder till betalningssvårigheter. Andra företag och investerare kan ofta titta på kassaflödet och likviditeten i ett företag som en del i en större bedömning.
[dt_vc_list]

  • En finansieringsanalys är en del av årsredovisningen och kallas även kassaflödesanalys.
  • Den tittar på kassaflödet under en viss tidsperiod, vanligtvis det senaste räkenskapsåret.
  • Att lämna en finansieringsanalys är obligatoriskt för större företag. De tre delarna som ingår är kassaflödet från den löpande verksamheten, kassaflödet från investeringsverksamheten och kassaflödet från finansieringsverksamheten.

[/dt_vc_list]

Varför ändrades namnet till kassaflödesanalys?

För att en finansieringsanalys handlar om att just analysera företagets kassaflöde. På engelska är begreppet ”cash flow statement” och att namnet ändrades i årsredovisningslagen har också att göra med att Sverige vill anpassa sig efter de finansiella begrepp som gäller internationellt, vilket minskar risken för onödig förvirring.

Räknas börsnoterade företag alltid som större företag?

Ja, de räknas alltid som större företag. För andra företag gäller att de måste uppfylla mer än ett av de givna villkoren för större företag under de två senaste räkenskapsåren, dvs mer än 50 anställda, balansomslutning på mer än 40 miljoner kr eller omsättning på mer än 80 miljoner kr.

Bör även mindre företag göra en finansieringsanalys?

Rekommendationen är definitivt att göra en finansieringsanalys även som ett mindre företag. Anledningen är att det kan vara ett nyttigt verktyg för att få en god översikt över företagets kassaflöde med intäkter och utgifter. Skulle företaget växa och bli större är det bra att ha rutinen på plats.

Hur intressant är finansieringsanalysen för externa intressenter?

Externa intressenter är ofta väldigt noggranna med att undersöka ett företags finansiella styrka och övergripande finansiella tillstånd. Till exempel kan det vara viktigt för att avgöra förmågan att återbetala skulder eller uppnå lönsamhet i verksamheten. Analytiker tittar ofta på finansieringsanalysen som en del i att avgöra framtidsutsikterna.

Är finansieringsanalysen ett bra sätt att jämföra olika företag?

Den ingår ofta som en del i en större jämförelse. Det är i princip alltid bra att säkerställa att ett företag som man vill göra affärer med har god likviditet. Med ett positivt kassaflöde minskar risken att de inte kan sköta sina åtaganden på kort sikt.