Välj en sida

Fast kostnad

Summering av fast kostnad

  • En fast kostnad är en kostnad som inte påverkas av verksamhetsvolymen, till skillnad från en rörlig kostnad.
  • Lokalhyra, försäkringskostnader och räntekostnader på lån är exempel på vanliga fasta kostnader.
  • Fasta kostnader delas in i helt fasta kostnader, driftsbetingade fasta kostnader och halvfasta kostnader. Den vanligaste typen är halvfasta kostnader som förändras stegvis vid en stor volymförändring.

En fast kostnad är en kostnad som inte påverkas av förändrad verksamhetsvolym. Med verksamhetsvolym menas antalet enheter som produceras eller antalet varor eller tjänster som säljs. Ett typexempel är lokalhyran, eftersom företagare i regel betalar en fast hyra som inte förändras, oavsett hur volymen förändras. Rörliga kostnader förändras däremot med ökad/minskad verksamhetsvolym.

Fasta kostnader är givetvis inte helt fasta. Vid en större volymförändring kan företaget behöva expandera och investera i till exempel nya lokaler och nya maskiner. Kostnader som normalt sett anses fasta skulle då förändras. Därför delas de ofta in i tre kategorier: helt fasta kostnader, driftsbetingade fasta kostnader och halvfasta kostnader.

Fast kostnad

Tre typer av fasta kostnader

  1. Helt fasta kostnader är kostnader som inte ens skulle påverkas om verksamheten står stilla. Ett exempel är lånekostnaden för en långfristig kredit.
  2. Driftsbetingade fasta kostnader är relaterade till driften av verksamheten, men som inte är beroende av volymen. Lokalens belysning är ett exempel på en driftsbetingad fast kostnad.
  3. Halvfasta kostnader är den vanligaste typen av fasta kostnader och ökar stegvis. Det kan handla om en maskin som används för tillverkning. Så länge maskinens kapacitet är tillräcklig påverkas inte den fasta kostnaden, men överskrids den behövs en ny maskin och den fasta kostnaden ökar i ett större steg. De kan vara antingen reversibla eller irreversibla.

Hur räknar man på fasta kostnader?

En vanlig metod är att fördela ut de fasta kostnaderna på till exempel antalet enheter som producerats eller antalet timmar som debiterats. I arbetet med att göra kalkyler är en stor utmaning att korrekt kunna uppskatta den framtida försäljningen, eftersom det ger chansen att kunna fördela dem på rätt sätt.

Vad är skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader?

En rörlig kostnad ökar linjärt med volymen, dvs varje ny enhet ger ökad kostnad, till exempel kostnaden för det material som används. Fasta kostnader ligger normalt sett fast, oavsett hur volymen förändras. Undantaget är när företaget ”slår i taket” och måste bygga ut, skaffa nya maskiner etc.

Är fasta kostnader omöjliga att påverka?

I regel är det ett misstag att anta att fasta kostnader är huggna i sten. De kan förändras under vissa förutsättningar. Dock räknar man ofta på att de ligger fast i samband med kalkylering. Som företagare är det alltid rekommenderat att ha vissa marginaler i verksamheten.

Vad menas med reversibla och irreversibla halvfasta kostnader?

Om de är reversibla minskar de igen om volymen återigen minskar. Det kan handla om ett företag som hyrt en extra maskin för att kunna hantera en volymökning. Går volymen ner igen kan de säga upp avtalet för den inhyrda maskinen. Är de irreversibla minskar de inte.

Hur kan ett företag sänka sina fasta kostnader?

De driftsbetingade fasta kostnaderna är ofta ett område där det går att göra besparingar. Det kan vara möjligt att byta till lågenergilampor i alla kontor, sänka kostnaderna för uppvärmning i företagets lokaler och dylika åtgärder. På lång sikt kan skillnaden bli överraskande stor.