Välj en sida

Färdigställandemetoden

Summering

  • Det finns, eller rättare sagt fanns, huvudsakligen två sätt för företag som arbetar med projekt som riktar sig längre fram i tiden, att redovisa sina intäkter och kostnader. Dessa två är successiv vinstavräkning och det andra är färdigställandemetoden som hitintills har varit den dominerande i Sverige. Numera har färdigställandemetoden tagits bort i redovisningssammanhang.
  • Färdigställandemetoden bygger på att företagets avräkning av vinsten sker när arbetet är helt klart och inte successivt som den successiva vinstavräkningen. De företag som främst använt sig av denna metod som också kallas alternativregeln, är K2-företag. Skatteverket har nu avskaffat alternativregeln för redovisningar och istället begärt att huvudregeln (successiv vinstavräkning) ska gälla. Dock kan färdigställandemetoden fortfarande tillämpas i skattedeklarationen.
  • Färdigställandemetoden har varit lämplig för mindre företag inom byggsektorn, hantverkare och konstnärer eller företag som arbetar under säsonger, när det t.ex är fått inkomster under vintern, men fler på sommaren. Dock har EU motsatt sig färdigställandemetoden, vilket har givit upphov till ändringarna.

Inom redovisning hos vissa företag som gör pågående arbeten eller projekt för att beräkna resultat, kan successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden användas, vilket i det sistnämnda fallet innebär att utgifterna för det aktuella uppdraget redovisas som kostnader samtidigt som företaget får sina intäkter. Värdet av det pågående projektet blir då en omsättningstillgång i företagets balansräkning.

Färdigställandemetoden har också beskrivits som alternativregeln. Ett företag kan helt enkelt skapa intäkterna i samma veva som företaget skickar ut sina kundfakturor. Bokföringsnämnden tillät tidigare K2-företag att använda alternativregeln för både deklaration och redovisning, men numera är den upphävd i redovisningssyfte. Redovisningen ska ske enligt huvudregeln men kan justeras med alternativregeln i deklarationen.

Tillämpning och tillvägagångssätt

När man som företag väljer att tillämpa alternativregeln eller färdigställandemetoden, ska varje pågående arbetspost värderas var för sig. Värderingen ska ske till det lägsta beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Det är viktigt att förstå att anskaffningsvärdet inte inbegriper ränte- eller administrationsutgifter, försäljningsutgifter eller andra utgifter än de direkta projektutgifterna.

Egentligen kan man säga att färdigställandemetoden är ett sätt att redovisa intäkterna som ett varulager. Under en lång tid har färdigställandemetoden varit den huvudsakliga metoden för att redovisa pågående arbeten, och branscherna som innefattas är byggbranschen eller företag som utför långtgående projekt. Intäkten togs alltså upp vid fakturering som kanske inträffade varje/varannan månad.

Färdgställandemetoden

Är det inte längre möjligt att byta till fastställandemetoden?

Om ens verksamhet hade minskat i omfattning, om företaget har fått en ny ägare eller om man anser att färdigställandemetoden inte är gynnsam för ens verksamhet, så kunde Skatteverket förr godkänna ett byte till successiv vinstavräkning. Numera ska successiv vinstavräkning gälla för samtliga bolag.

Vilka är för- och nackdelarna med färdigställandemetoden?

Eftersom vinst räknas av när arbetet är klart, så får företaget en s.k. ketchupeffekt, som man kan säga lite skämtsamt. Det innebär att allt inträffar på en gång istället för successivt. Fördelen är att metoden har ansetts som relativt enkel, men kräver kontroll eftersom man måste ha stenkoll på kostnaderna.

Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan de två metoderna?

Vid huvudregeln eller som den kallas, den successiva vinstavräkningen, är det kutym att intäkterna beräknas som upplupna och medtas i resultaträkningen, oavsett när fakturan skickades. Många tycker att successiv vinstavräkning ger mindre risk för missvisningar än färdigställandemetoden, även om administreringen är enklare i den sistnämnda.

Alternativregeln har fått nya bestämmelser. Vilka?

Sedan juli 2016 har alternativregeln fått nya bestämmelser. Enligt de nya reglerna får företag som K2 fortfarande använda den rent skattemässigt, men inte redovisningsmässigt, eftersom den har givit upphov till en del missvisande resultat och inte minst för att EU kom med de kraven.

Har man rätt till att använda båda metoderna i bokföringen?

Om företag både fakturerar till fast pris och med löpande fakturor, så var det förr möjligt att använda sig av dels successiv vinstavräkning för uppdrag och projekt som man tar betalt för på löpande fakturor, och dels fastställandemetoden för uppdrag på fastpris. Alternativregeln har nu redovisningsmässigt avskaffats.