Välj en sida

Expansionsfond

Vad menas med Expansionsfond?

En expansionsfond är en fond där handelsbolag/näringsidkare kan avsätta pengar för att på så sätt skjuta upp beskattningen till ett nästkommande år. Man kan således lågbeskatta vissa vinster som man sedan återinvesterar i företaget. Enskilda näringsidkare kan med den metoden utöka verksamhetens vinster precis som aktiebolag och endast skatta som vid en bolagsskatt på 22 %.
En expansionsfond sätts av när deklarationen sker och inte i själva bokföringen. Expansionsfondskatten är som nämnt 22 % och resten av inkomstskatten, egenavgifterna och den särskilda löneskatten betalas in när du har återinfört expansionsfonden. När fonden återinförs, tas den upp i resultatet och du får alltså tillbaka den skatt på 22 % som tidigare betalats in.

Sätta av och återinföra expansionsfonder

För avsättning i en expansionsfond måste du bedriva näringsverksamhet, ha ett kapital som tillåter det, och din näringsinkomst måste redovisas i Sverige. En delägare i en juridisk person utomlands får inte avsätta i en svensk expansionsfond. I ett handelsbolag måste avsättningar göras av varje delägare och inte av bolaget som helhet.
Du kan dela upp avsättning och återinförsel på ett flertal år och det finns ingen tidsbegränsing när det avsatta beloppet ska tillbaka in i verksamheten. Det går med fördel att kvitta förluster mot vinster, genom att avsätta under goda år och återinföra under sämre tider. Tänk på att pengar i expansionfonder varken är pensionsgrundade eller sjukpenninggrundade.
[dt_vc_list]

  • En expansionfond tillåter näringsidkare att avsätta kapital för att skjuta upp beskattning till ett annat år, och enbart beskattas med 22 % som i ett aktiebolag (bolagsskatt).
  • Flera expansionsfonder får användas och avsättning och uppdelning kan förekomma under ett antal år.
  • Vid årsslutet får du inte ha mer än 128,21 % av kapitalunderlaget i expansionsfonder.

[/dt_vc_list]

Vad innebär begränsningen för det totala avsättningsbeloppet?

Den procentsats på 128,21 % som satts som en övre gräns för vad som får finnas i expansionsfonder, likställs med hela kapitalunderlaget plus den del som ska avsättas för expansionsskatt på 22 %. Det betyder att du varje år måste räkna ut hela ditt kapitalunderlag för att falla inom ramarna.

Vad bör göras med expansionsfonden om näringsverksamheten avslutas?

Om du avslutar din näringsverksamhet eller säljer den, måste expansionsfonderna omedelbart återinföras, med vissa undantagsregler som främst gäller för överföring av fonden i aktiebolag där du blir delägare. Då kan aktiebolaget istället uppta 78 % av fonden som beskattat kapital och samtidigt ska du införa samma procentsats i kapitalet.

Vilka regler gäller för överföring av expansionsfond till annan person?

Man kan överföra expansionsfonder till fysiska personer som t.ex arv, eller företag som aktiebolag och handelsbolag. Vanligen tas ingen beskattning ut vid överföring – endast vid återinförsel. Olika regler gäller för olika bolagsformer, men däremot måste blanketten N7 Övertagande – Fonder och fördelningsbelopp inlämnas av den nya personen/företaget.

Är det alltid lönsamt att avsätta i expansionsfonder?

Nej, om skatt och de egna avgifterna är lägre än 22 % som motsvarar expansionsskatten, lönar det sig inte att avsätta pengar. Det kan däremot vara bra om du närmar dig åldern som räknar dig som ålderspensionär, eftersom de sociala avgifterna påverkas av åldern.

Vad är fördelen för företaget att avsätta i expansionsfonder?

Eftersom du har rätt att skjuta upp skatten till annat år, får du mer pengar över till annat som du kan använda för investeringar i företaget. Du kan anställa någon eller på annat sätt få din verksamhet att växa snabbare, vilket gynnar marknaden.