Välj en sida

Engångsskatt

Summering av engångsskatt

  • Engångsskatt ska betalas av arbetsgivare när en anställd har fått ett engångsbelopp eller t.ex. sidoinkomster.
  • Man använder sig av en engångsskattetabell för att se hur mycket som ska betalas.
  • Engångsskatt gäller inte för regelbundna utbetalningar eller för arbeten som utförts under bestämda tidsperioder.
  • Engångsskatten kan ligga på allt från 0 till 58 % av sidoinkomsten.

Engångsskatt är den skatt som dras från engångsbelopp, alltså belopp som betalas ut oregelbundet av en arbetsgivare. Exempel på engångsbelopp är bonus, acckordlön, tantiem och semesterersättning. Arbetsgivaren ska bokföra och betala in engångsskatten, precis som när det rör sig om vanlig skatt på lön.

När man talar om engångsskatt menar man ett belopp som betalats ut för ett arbete som har utförts, men som inte utförs regelbundet eller t.ex. inte under en bestämt tid. Exempel på engångsskatt är den skatt som dras vid ett avgångsvederlag eller vid semesterersättning.

Exempel då engångsskatt används

Det finns flera tillfällen när engångsskatt används. Det kan bland annat handla om avgångsvederlag, semesterersättning, en viss provision, arvode, lön som har betalats ut retroaktivt eller via ackordersättningar. Även i samband med retroaktiv livränta kan engångsskatt behöva betalas. Vid löner som betalas ut regelbundet behöver ingen engångsskatt betalas in.

Hur mycket ligger engångsskatten på?

Hur mycket engångsskatt man ska betala in beror naturligtvis på hur höga belopp det handlar om. För belopp mellan 0 och 19 246 kronor så behöver ingen engångsskatt betalas. För belopp mellan 367 601 och 468 700 gäller dock en procentsats på 33 % av det totala engångsbeloppet.

Det skiljer en hel del mellan skattetabellen för engångsskatt och den vanliga skattetabell som de allra flesta använder sig av. För att få reda på vilken procentsats som man ska dra av från sidoinkomsten kan man använda sig av Skatteverkets hemsida. Här finns alltid uppdaterade och relevanta tabeller.

Hur beräknas engångsskatten?

EngångsskattOm man inte är insatt kan det kännas klurigt att förstå hur engångsskatten går till, men det är oftast enklare än man tror. Skatten är baserad på den totala arbetsinkomsten som en anställd har under loppet av ett år och har ingenting med själva engångsbeloppet i sig att göra.

Det finns två tabeller som används för uträkning av engångsskatt. Den första tabellen gäller för engångsbelopp för den som har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag ska göras enligt kolumn 1 och 3 i den vanliga skattetabellen. Denna gäller för personer som har sin huvudsakliga inkomst från arbete.

Den andra tabellen gäller för personer som har sin huvudsakliga årsinkomst från pensioner. Tabellen gäller engångsbelopp för den som har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag ska göras enligt kolumn 2, 4, 5 och 6 i den vanliga skattetabellen.

Engångsutbetalning i samband med vanlig lön

I vissa fall kan en engångsutbetalning ske i samband med den vanliga lönen. Om så är fallet ska arbetsgivaren se till att dra två olika personalskatter. Man utgår från den vanliga skattetabellen för lönen och engångsskattetabellen från engångsbeloppet som har eller ska betalas ut.

Lön som betalas ut efter att anställningen har upphört ska beskattas enligt tabellen för engångsskatt, om utbetalningen sker under samma år som anställningen upphörde. Om utbetalningen sker senare ska den beskattas med 30 %.

Arbetsinkomst eller inkomst av pension

När det kommer till engångsskatt finns det två olika typer av tabeller att följa. Den ena tabellen gäller då den huvudsakliga inkomsten kommer från arbete, t.ex. som en vanlig lön. Den andra tabellen gäller då den huvudsakliga inkomsten istället kommer från pension eller liknande inkomster.

Registrering av engångsskatt

Alla former av utbetalningar ska finnas med på en anställds lönespecifikation eller i samband med att kontrolluppgifterna skickas ut. Som arbetsgivare är det viktigt att du alltid registrerar engångsskatten och vilket belopp som det gäller. Både du och utbetalningsmottagaren kan komma att ha användning av informationen i framtiden.

När dras engångsskatt?

Engångsskatt dras när ett engångsbelopp har betalats ut till en löntagare. Skatten betalas inte av dem som har en årslön på mindre än 19 246 kronor. Då dras 0 % i skatt.

Varför betalar man engångsskatt?

Engångsskatt dras för att minimera risken att löntagaren får betala restskatt. Därför beräknas engångsskatten enligt den skattesats som hade gällt om löntagaren hade fått lika mycket i lön som summan av månadslönen och engångsbeloppet.

Vad ingår i engångsskatt?

Engångsskatten är en arbetsskatt som dras på engångsbelopp, exempelvis utbetalningar av retroaktiv lön, semesterersättning, avgångsvederlag, tantiem och vissa typer av arvoden. Engångsbeloppet räknas med i löntagarens årslön.