Välj en sida

Eget kapital

I ett företag upprättas en balansräkning för varje år, en balansräkning som består av de två delar benämnt tillgångar och skulder. Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet, detta kapital kan både vara positivt och negativt. Ett positivt eget kapital innebär vinst i företaget och ett negativt eget kapital innebär vice versa.

Uträkning av eget kapital

För att räkna ut det egna kapitalets summa så används balansräkningen. Tillgångar och det egna kapitalet skall vara lika stort som beloppet på skuldsidan. Utifrån dessa siffror kan det då räknas ut om det egna kapitalet är positivt eller negativt. Ett tillskott till företaget kan göra att det egna kapitalet blir positivt.

Eget kapital i företag

Eget kapital

  • Startkapitalet i ett företag tillhör det egna kapitalet
  • Tillskott till företaget är ett bidrag till det egna kapitalet
  • Ett överskott i företaget ger ett positivt eget kapital
  • Ett underskott i företaget ger ett negativt eget kapital
  • Uträkning av det egna kapitalet sker med hjälp av företagets balansräkning

Vid ett positivt eget kapital

Alla företag bör sikta mot ett positivt eget kapital för att företaget skall överleva. Ett positivt eget kapital innebär att företaget har gått med vinst, tillgångarna överstiger då skulderna. Ett positivt eget kapital kan även innebära att företaget har lagt till egna medel in i företaget som då inneburit ett överskott.

Återinvestering i företaget

Som företag är det viktigt att tänka långsiktigt för att företaget skall överleva under många år framöver. Långsiktighet innebär en stabilitet i ekonomin, att inte ligga på ett underskott under för lång tid. Genom att istället återinvestera i företaget vid ett positivt eget kapital medför ett överskott i företaget vilket är positivt.

Uttag vid överskott

Har ett överskott i företaget gjorts, ett positivt eget kapital, så behöver ett beslut tas inom företaget om det skall återinvesteras i företaget eller om ett uttag av vinst skall göras. Vid ett stort överskott eller ett överskott under många år kan det finnas utrymme för uttag, men en återinvestering är alltid klokt.

Vid ett negativt eget kapital

Det är inte ovanligt med negativa egna kapital, framför allt de första åren i egna företag då starten av företag kan ta många år. Ett negativt eget kapital innebär att skulderna överstiger tillgångarna, företaget har med stor sannolikhet då gått med förlust, men det kan också betyda att uttag har gjorts.

Uttag i företaget

För att tänka långsiktigt som företag så är det viktigt att hela tiden se till ekonomin, att investera i företaget och att inte ta ut för mycket vid eventuell vinst direkt. Vid överskott kan självfallet uttag göras, men viktigt att tänka på att inte ta ut för mycket utan istället att återinvestera i företaget.

Underskott av kapital

Ett underskott ett år i balansräkningen behöver inte betyda konkurs av företaget, fler faktorer än så behöver vägas in. Negativa egna kapital flera år i rad är som företag svårt att överleva, detta om inte återinvesteringar tidigare år har gjorts. Därmed är det alltid klokt att återinvestera när möjlighet finns för att överleva underskott.