Välj en sida

Egenavgifter

De som driver egen näringsverksamhet/är delägare i handelsbolag måste betala in egna socialavgifter i form av egenavgifter till Skatteverket varje månad. Procentsatsen ligger på 28,97 % vid full egenavgift. Dock behöver man inte betala in egenavgifter om överskottet, det s.k. avgiftsunderlaget, är mindre än 1000 kr. Enkelt förklarat är egenavgifter de sociala avgifterna för egen ”anställning”.

Bokföring

Egenavgifter ska inte bokföras eftersom de räknas till privata inkomstskatter och inte till de skatter som omfattas av näringsverksamheten. Skattemässigt talat så är egenavgifter en kostnad i företaget och måste registreras som schablonbelopp i NE-bilagan, då man inte riktigt vet hur mycket skatt man ska betala innan skatteberäkningen är helt klar.

Sammanfattning

  • Egenavgifter är de socialavgifter en företagare betalar för sin egen anställning
  • Full egenavgift består av 28,97 %
  • Egenavgifter bokförs inte
  • Om avgiftsunderlaget ligger under 1000 kr ska ingen egenavgift dras
  • Man är tvungen att göra beräkningen baserat på schablonbelopp första året innan skatteberäkningen är klar, då man inte kan veta beloppet i förväg

Schablonbeloppen för egenavgifter

Hur mycket man betalar i egenavgift, varierar beroende på vilket år man är född. De som är födda 1953 eller senare gör avdrag för full egenavgift, dvs 28,97 %. Då ligger schablonavdraget på 25 % för inkomsterna på egenavgifter. Är man äldre samt om man har sjuk-eller aktivitetsersättning betalar man ett lägre belopp.

Lägre belopp

De som är födda innan 1952 får göra lägre schablonavdrag och betalar bara en ålderpensionsavgift. Mellan 1938-1952 gäller då 10,21 % och en särskild löneskatt som ligger på 6,15 %. Avgifterna blir då 16,36 % och schablonavdraget 15 %. Födda innan 1938 betalar endast löneskatten 6,15 %. Schablonavdraget är 6 %.

Aktiv/passiv näringsverksamhet

Det är endast den aktiva näringsverksamheten som ska stå för egenavgifter. Om man bedriver en passiv näringsverksamhet så betalas inga egenavgifter utan en särskild löneskatt på 24,26 %. Schablonavdraget på denna skatt är 20 %. Passiv näringsverksamhet är ett företag som lagt ned mindre än 500-600 timmar under ett inkomstår eller som finns utanför EU.

Nedsättning av egenavgifter

I vissa fall får den som bedriver egen näringsverksamhet, alternativt är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag, göra ett visst avdrag för sina egenavgifter. Reglerna är då att man har ett överskott i bolaget på minst 40 000 kr och betalar full egenavgift på 28,97 %. Detta gäller förstås de aktiva näringsverksamheterna.

Avdraget

Det avdrag som man har rätt till är 7,5 % av inkomstunderlaget. Avdraget kan dock inte bli högre än 15 000 kr och det är Skatteverket själva som gör nedsättningen per automatik. Avdraget gäller alltså om man fått inkomster som överstiger 40 000 kr och uppgår till max 200 000 kr.

Sjuk-eller aktivitetsersättningEgenavgfter

Om man har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året, så betalar man heller inte fullt belopp i egenavgift. Då betalas endast 10,21 %, dvs ålderspensionsavgiften av inkomsten och schablonavdraget blir då 10 %.

Man kan påverka egenavgifterna med antalet karensdagar som kan vara 1, 7, 14, 30, 60 eller 90.