Välj en sida

EBITA

Summering

  • EBITA är ett sätt att mäta ett företags rörelsemarginal. Det står för Earnings Before Interest, Taxes and Amortization, fritt översatt: ”resultat före räntor, skatter och amorteringar”.
  • EBITA är vid sidan av EBIT och EBITDA ett av de vanligast förekommande måtten för att räkna ut lönsamheten i ett företag. Det inkluderar förarbete inför aktiehandel och andra typer av investeringar i företag.
  • För att räkna ut EBITA behöver du tillgång till ekonomisk data för företaget du vill analysera. Du ska kunna hitta alla siffror du behöver i företagets finansiella rapporter som bokslut och årsredovisningar. Formeln för uträkningen är EBT (resultat före skatter) + räntekostnader + amorteringskostnader = EBITA.
  • Om möjligt, använd alltid fler nyckeltal när du analyserar företag. EBITA är ett av de mest använda måtten, men det avslöjar tyvärr aldrig hela sanningen. Rörelsemarginalen för ett företag påverkas av mängder av faktorer och beroende på verksamhetens natur kan ett nyckeltal som inte ingår i EBITA vara avgörande.

EBITA är en engelsk förkortning som står för Earnings Before Interest, Taxes and Amortization. Det är en vida använd bokföringsterm och anses allmänt som ett bra mått för att visa ett företags rörelsemarginal. EBITA är främst användbart för att analysera företag som jobbar med immateriella tillgångar, exempelvis företag inom den finansiella sektorn.

Många experter anser att EBITA är det bästa måttet på hur lönsam en företagsverksamhet är. Poster i en balansräkning som de flesta är överens bör ingå i nyckeltalet för ett företags rörelsemarginal. Med avskrivningar för värdeminskningar kan verksamheten som analyseras framstå som mer lönsam än den i själva verket är. Var därför alltid uppmärksam på om det är EBITA, EBITDA eller EBIT som används i redovisningar. Vilket av måtten som passar bäst till en ekonomisk analys av ett företags verksamhet, beror på en mängd olika faktorer. EBITA kan till exempel användas för att jämföra bolag med olika tillväxt. Om du till exempel vill jämföra ett bolag som växt genom förvärv och ett som växt organiskt, ger nyckeltalet som du får av EBITA en bra bild av respektive företags lönsamhet.

Siffran som man får fram genom EBITA visar vad en entitet (t.ex. ett aktiebolag) tjänar innan avdrag, räntor, nedskrivningar och betalda skulder. Ofta används siffran för att få ett mått på hur effektivt ett företag är jämfört med liknande företag. Till skillnad från måttet EBITDA räknas  värdeminskningar av materiella tillgångar in i nyckeltalet.

EBITAEBITA – bra för vissa företagsanalyser

Precis som redan nämnts kan EBITA användas för att jämföra olika företags lönsamhet. Det används också för att analysera cash flow. Det går också till exempel att jämföra resultat mellan två bolag där ett gjort förvärv med goodwill-värden och ett som vuxit av sig självt.

EBITA anses av experter vara ett säkert mått för att jämföra företag med stora materiella tillgångar i form av fastigheter, fordon etc. eftersom värdeminskning av materiella tillgångar är en faktisk kostnad som ska visas i resultatet. EBITDA anses därför omvänt vara en osäkrare metod för att analysera den typen av företag.

Hur räknar jag ut EBITA?

För att beräkna EBITA behöver du först ha tillgång till data för företaget du vill analysera. Du ska kunna hitta all data du behöver i företagets finansiella rapporter som kvartalsrapporter och bokslut. Du räknar sedan ut EBITA enligt följande formel: EBT (resultat före skatter) + räntekostnader + amorteringskostnader.

Vad betyder EBITA marginal?

EBITA är bara ett av flera möjliga sätt att mäta ett företags rörelsemarginal. EBITDA och EBIT är exempel på andra mått i samma kategori. Med EBITA får du fram ett bra mått för att jämföra rörelsemarginalen hos företag som jobbar med immateriella värden. Använd det mått som passar bäst till företaget som analyseras.

EBIT, EBITA eller EBITDA?

Vilket mått som anses som det bästa i analyser av företagsekonomi beror på vad företaget gör. Olika nyckeltal ingår i de tre nämnda måtten och används i olika sammanhang beroende på vilken sektor företaget som analyseras verkar i, om de gjort stora investeringar nyligen med mera. Använd helst flera mått vid företagsanalyser.

Kan jag mäta cash flow med EBITA?

Ja, eftersom du får en bild av in- och utflödet av kapital i ett företag så får du ett bra mått på hur effektivt de använder sina resurser. Jämförelser av företag med EBITA används som ett grundläggande mått för att ta ställning till eventuella investeringar.

EBITA vs EBITDA, vad är skillnaden?

EBITA räknar till skillnad från EBITDA med värdeminskningar av materiella tillgångar såsom fastigheter, fordon och lagerhållning. Många företag inom produktionssektorn använder därför EBITDA i syfte att blåsa upp företagets vinstmarginal och få den att se större ut än vad den i själva verket är.