Välj en sida

Dubbel Bokföring

Vad menas med Dubbel Bokföring?

Dubbel bokföring är en teknik för bokföring av ekonomiska transaktioner och är internationell standard för näringsverksamheter. Varje transaktion bokförs på minst två olika konton och summan av beloppen som bokförs i debet respektive kredit för varje transaktion ska vara lika stora. Kan också uttryckas som att skillnaden mellan debet och kredit alltid ska vara noll.
Dubbel bokföring är i en mening självkontrollerande. Debet och kredit för varje transaktion ska vara lika stora. I moderna bokföringsprogram finns ”alerts” som gör att du inte kan gå vidare om skillnaden mellan debet och kredit inte är lika med noll. Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader är de fyra företeelserna som förekommer inom dubbel bokföring.

Dubbel bokföring i praktiken

Principen om dubbel bokföring är grunden för ekonomisk redovisning. Den är fundamental för att beskriva ett företags tillgångar, skulder och resultat (intäkter-kostnader). Genom att använda metoden skapas en balansräkning och en resultaträkning, som visar företagets ekonomiska ställning och resultat. Dessa rapporter ligger sedan till grund för analys och beslut om åtgärder i verksamheten.
De rapporter som skapas utifrån att varje transaktion bokförs med dubbel bokföring ligger även till grund för beslut som fattas av företagets övriga intressenter sett i relation till det berörda företaget. Eftersom skillnaden mellan debet och kredit alltid ska vara noll, skapas kontrollfunktioner genom systemets konstruktion som förenklar uppkomst av slumpmässiga felaktigheter vid kontering genom rimlighetskontroll.
[dt_vc_list]

  • Detta är en internationellt vedertagen och accepterad teknik för att redovisa ett företags ekonomiska transaktioner, vilket skapar jämförbarhet och transparens.
  • Tekniken gör det möjligt att enkelt upptäcka mänskliga omedvetna fel i samband med kontering.
  • Tekniken är lätt att lära sig och förstå, vilket gör att många mindre företag på egen hand kan sköta bokföring av löpande transaktioner.

[/dt_vc_list]

Vad är tillgångar och skulder?

Vid användning av dubbel bokföring är tillgångarna att se som de bokförda resurser som företaget disponerar för att driva sin verksamhet. Skulderna å andra sidan är att se hur företaget har skaffat sig resurserna, dvs hur de betalt för resurserna. Skulderna visar således hur företaget är finansierat.

Hur hänger intäkter ihop med tillgångar och skulder med kostnader?

Intäkter är det som företaget får vid försäljning av varor och tjänster till sina kunder. När företaget har fått betalt av kunderna ökar företagets tillgång på pengar. Kostnader uppstår vid produktion av varor och tjänster, innan betalning skett har företaget en skuld till leverantörer och medarbetare.

Varför är det minus framför intäkter när jag konterar?

I dubbel bokföring används tekniken med debet och kredit. När du fakturerar en kund för en vara du sålt, får ditt företag en tillgång i form av en kundfordran. Eftersom tillgångar är en resurs åsätts den ett plustecken. Således blir det ett minustecken framför intäkterna.

Jag har ett litet företag som omsätter 300 000 kr, sköter faktureringen själv och har 150 verifikat, vad kostar det att leja bort den löpande bokföringen?

Du få räkna med att kostnaden för att sköta den löpande bokföringen på en byrå i ditt fall ligger mellan 375-500 kr per timme, cirka 7 500 kr per år.

Var hittar jag hjälp så att jag kan sköta löpande bokföring själv?

Dagens moderna datoriserade bokföringsprogram har ofta inbyggda hjälpfunktioner som ger råd och konteringsanvisningar. Du kan även gå in på BAS-kontoplanen för att läsa de anvisningar som ges där. Vid mer komplexa frågeställningar kan du ofta få vägledning via bokföringsnämndens rekommendationer.