Välj en sida

Dröjsmålsränta

Vad menas med Dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta är en extra ränta som tillkommer direkt eller en tid efter att en fakturas förfallodatum har passerats utan att betalningen har blivit genomförd. I avtal mellan parter brukar dröjsmålsräntan vara avtalad, men om den inte är det gäller 8 procentenheter över referensränta. En högre dröjsmålsränta ger ofta skäl till betalning och förhindrar slarv.
Dröjsmålsräntan är en dispositiv ränta, vilket innebär att den gäller så tillvida den inte avtalats bort eller om något annat är särskilt föreskrivet. Idag uppgår dröjsmålsräntan till 7,5 % per år. Olika regler gäller mellan näringsidkare och konsumenter, respektive näringsidkare emellan. Dock kan räntan avtalas bort alternativt justeras i båda sammanhangen.

Regler om dröjsmålsränta

Utan specifikt avtal kan dröjsmålsräntan debiteras tidigast 30 dagar efter att fakturan utfärdats om information angående räntan finns angiven på fakturan. Den tumregeln gäller även om betalningsdatumet är satt tidigare än 30 dagar. Finns information om dröjsmålsränta tillgänglig på betalningspåminnelsen istället för fakturan, får räntan debiteras 30 dagar efter betalningspåminnelsens utskick.
Ovanstående regler gäller dock mellan näringsidkare och konsumenter. Företag emellan gäller alltid dröjsmålsränta från och med 30:e dagen efter utfärdandet av fakturan, oavsett om informationen finns på fakturan eller inte. Denna bestämmelse gäller än en gång om ingenting annat har avtalats mellan parterna. Vid tecknat avtal kan gäldenären debitera räntan fr.o.m. förfallodatum, oavsett var informationen står nedtecknad.
[dt_vc_list]

  • Dröjsmålsräntan är en så kallad ”straffränta” för den som inte har betalat sin fakturaskuld i tid, och den är dispositiv
  • Dröjsmålsräntan (7,5 %) är reglerad i räntelagen och är ett påslag på 8 % över gällande referensränta
  • Det vanligaste är att gäldenären debiteras dröjsmålsränta 30 dagar från förfallodatum, men datum för räntan beror dock på flera parametrar

[/dt_vc_list]

Hur beräknas dröjsmålsräntan i kronor?

Beräkningen sker på fakturabeloppet inkl. moms samt tar hänsyn till årets dagar, som vid denna beräkning är 360. Ingen dröjsmålsränta får tas ut på fakturaavgifter, påminnelseavgifter och dylikt, utan endast på det vanliga skuldbeloppet.

  • Formel: Dröjsmålsräntan (avtalad eller inte) X fakturabelopp X antal dagar från förfallodatum/360 dagar

Är påminnelseavgift samma sak som dröjsmålsränta?

Nej, inte alls. En påminnelseavgift är vanligtvis 60 kronor och skickas ut som en påminnelse vid försening av betalning av en faktura. Avgiften är till för att täcka de administrativa arbeten som det kostar att skicka ut påminnelsen. Ingen dröjsmålsränta får tas ut på den avgiften, enligt lag.

Hur kan man angripa en oskäligt hög dröjsmålsränta?

Dröjsmålsräntan är dispositiv och gäller om inga andra föreskrifter finns. Om borgenären inför ytterligare ränteklausuler som är oklara enligt räntelagen mellan näringsidkare och konsument, har konsumenten lagen på sin sida. Mellan näringsidkare gäller avtalslagen, vilket kan vara knepigare. Man bör alltid protestera vid tveksamheter samt vara vaksam vid avtal.

Finns det fall när dröjsmålsräntan kan jämkas?

Ja, i vissa fall kan räntelagen vara tvingande, till exempel om ett avtal inskränker rätten till jämkning för gäldenären. Det kan exempelvis vara så att gäldenären har varit förhindrad att betala i tid av någon anledning, såsom sjukdom. Den tvingande lagen ger då rätt till ett visst utrymme vid dröjsmålsränta.

Vad göra om förfallodatumet för en faktura inträffar en helgdag?

Om du är gäldenär och fakturan du skickar ut till en kund förfaller på en helgdag eller en röd dag i almanackan så ska, enligt lag, förfallodatumet istället räknas till nästkommande bankdag. Regeln förekommer i bland annat skuldebrevslagen och kan således inte avtalas bort.