Välj en sida

Derivat

Summering

  • Finansiella produkter som är baserade på en underliggande tillgång kallas derivat. Vanliga typer av derivat är terminer, optioner, swappar och warranter.
  • Derivat kännetecknas av hög volatilitet.
  • Företagare använder ofta derivat som en slags försäkring.
  • Att handla med derivat kräver större kunskaper än vanlig aktiehandel.

Derivat är ett samlingsnamn för finansiella produkter som baseras på en underliggande tillgång. Några vanliga exempel är terminer, optioner, warranter och swappar. Vad som kännetecknar derivat är att värdet ofta ändras betydligt snabbare jämfört med traditionella värdepapper. De tillgångar som kan vara kopplade till derivatprodukter är bland annat aktier, obligationer, råvaror och valutor.

Värdet på derivat har en tendens att förändras i mycket snabbare takt än för vanliga värdepapper som aktier och obligationer. För en investerare kan det slå åt båda hållen, d.v.s. antingen kan man tjäna stora pengar eller förlora stora pengar på att handla med derivat. Ett annat sätt att se på saken är att derivat har en stor hävstång där även en mindre investering har potential att leda till antingen stora vinster eller stora förluster.

Inte sällan använder företagare derivat för att skydda sig mot förluster. Om en större affär ska genomföras i framtiden är det vanligt att företag skyddar sig mot stora prisförändringar. Det kan handla om aktiekursen för aktier som används i ett företagsköp, värdet på en valuta som man får betalt i eller priset på en viss råvara som behövs för produktionen. Derivat kan då fungera som ett sätt att undvika obehagliga överraskningar. Går utvecklingen åt fel håll kan derivat garantera att företaget inte förlorar för mycket pengar på affären.

Ett annat användningsområde är ren spekulation, men derivathandel kräver mer kunskap än traditionell handel med aktier och obligationer.

DerivatinstrumentFördelar med derivat

När du köper eller säljer en aktie eller obligation, byter den ägare. Derivatprodukter kan istället ses som ett kontrakt om att utbyta värdet på en underliggande tillgång vid en viss framtida tidpunkt. Därför är derivatprodukter mycket flexibla jämfört med att direkt handla med tillgången. Det går till exempel att spekulera i nedgångar.

Nackdelen med derivat är den höga risken. Vissa typer av derivatprodukter riskerar att bli helt värdelösa om den underliggande tillgångens värde rör sig åt fel håll. Andra typer av värdepapper är sällan lika volatila. Derivat har en hög hävstång och konkret betyder det att du som företagare antingen kan vinna stort eller förlora stort på handeln.

Med tanke på den höga risken och de snabba rörelserna på marknaden, krävs att den som ägnar sig åt derivathandel har både kunskap och erfarenhet. Förhållandet mellan risk och avkastning är betydligt mer komplicerat än för aktier och obligationer. Dessutom bör man alltid följa investeringen och vara beredd på att agera. Många derivatprodukter kan leda till att du förlorar hela ditt investerade kapital.

Vad betyder egentligen derivat?

Många har hört ordet derivat i andra sammanhang, till exempel inom kemi. Det beror på att ordet helt enkelt betyder att något är härlett av någonting underliggande. När det finansiella instrumentet avses är det viktigt att ha så mycket information som möjligt. Läs alltid på om all basfakta innan köpet.

Varför är majoriteten förlorare inom derivathandel?

En stor anledning är att derivat ofta används som en slags försäkringsprodukt. Som företagare vill man ofta försäkra sig mot eventuella framtida prisrörelser och då fyller derivatprodukter en viktig funktion. Skulle priset på tillgången utveckla sig i en ogynnsam inriktning, kan en derivatprodukt täcka antingen hela eller delar av förlusten.

Kräver derivat någon form av säkerhet?

Ja, det finns derivat som kräver att du ställer någon form av säkerhet till förfogande. Priset på bland annat terminer och optioner kan variera mycket kraftigt över tid. Skulle kravet på säkerhet för en viss position öka, måste man vara beredd på att tillföra mer kapital.

Bör småföretagare använda sig av derivat?

Till och med vanliga konsumenter kan använda sig av derivat, men mycket handlar om att ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av den typen av finansiella instrument. Volatiliteten gör att de är olämpliga för den som inte är beredd på att kontinuerligt bevaka sin position och agera vid rätt tillfälle.

Hur kan jag lära mig mer om derivat?

Vissa mäklare på nätet har utförliga webbkurser som i detalj förklarar vanliga derivat som finns tillgängliga för svenska investerare, bland annat optioner och terminer. Det finns också omfattande ekonomisk litteratur på området. Många lär sig derivathandel genom att följa beslut från professionella ”traders” som varit framgångsrika över tid.