Välj en sida

Delårsrapport

Summering

  • Enligt svensk lag ska bolag som är skyldigt att ha en auktoriserad revisor avge minst en delårsrapport varje räkenskapsår
  • Det är ytterst styrelsen som ansvara för att delårsrapport avges i tid och i föreskrivet format
  • Delårsrapportansvaret kan också delegeras till vd efter styrelsebeslut
  • Kärt barn har många namn: delårsrapporten år således även känt under namnet kvartalsrapport, på engelska pratar man om ”Interim report”
  • Till bolagen som avger delårs- eller kvartalsrapporter brukar man räkna in börsbolag, finansiella holdingföretag, banker- och kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag, för att nämna några konkreta exempel
  • Mera information om delårsrapporter och korrekt rapportering hittar du på Bolagsverket och hos Skatteverket

En delårsrapport är – i enlighet med IAS definition (International Accouting Standard) som antogs av EU-kommissionen 2008 – en redovisning som innehåller antingen ”en komplett uppsättning av finansiella rapporter eller en begränsad uppsättning finansiella rapporter som avser en kortare period än en redovisningsenhets hela räkenskapsår”.

I IAS 34 hittar du information om de minimikrav som ställs på innehållet i en delårsrapport, samt även vilka principer som bör tillämpas för identifiering och värdering i delårsrapporten. Ett av de främsta syftena med en frekvent och tillförlitlig delårsrapportering är givetvis att den kraftig underlättar den externa granskningen av företagets verksamhet, exempelvis kassaflödesanalys och vinstförmåga.

Vad du måste känna till om delårsrapporter

Även om du tar hjälp med din bokföring och redovisning finns det vissa grundläggande bitar som du måste ha koll på som företagare. Hit hör givetvis att känna till när en delårsrapport ska upprättas samt vilka regler som gäller för hur delårsrapporten kan och ska utformas.

Är du det minsta osäker på vad som gäller för just ditt företag rekommenderas som vanligt att du genast kontaktar Skatteverket. På Skatteverket.se hittar du en sammanställning över de vanligast förekommande frågorna om delårsrapporter, samt även gott om matnyttiga länkar som du som företagare gör klokt i att bekanta dig med.

Beroende på verksamhetens karaktär finns sedan olika regler och tillämpningar som gäller. Exempelvis för börsnoterade bolag gäller att de, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska upprätta och offentliggöra minst två delårsrapporter per år: en för räkenskapsårets första sex månader, en så kallad halvårsrapport och en för räkenskapsårets sista sex månader eller en för det tredje kvartalet (kvartalsrapport).

Perioden innan ett börsnoterat bolag avger en delårsrapport brukar kallas för ”tyst period”. Det är inget formellt lagkrav, men dock en sedvana som många bolag nyttjar för att säkerställa att ingen väsentlig ny finansiell information från bolaget sprids till media eller kapitalmarknad innan rapporten har offentliggjorts för samtliga externa intressenter samtidigt. Den som är företrädare på ett börsnoterat bolag bör, oavsett yrkesroll, genast bekanta sig med MAR, EU:s marknadsmissbruksförordning som ställer strikta och komplexa krav på de börsnoterade bolagens informationsgivning och hantering, bland annat just i samband med delårsrapporterna.

Delårsrapport

Vem ansvarar för att bolagets delårsrapport lämnas in?

Det är ytterst bolagets styrelse som ansvarar för att säkerställa att delårsrapport lämnas. Det är värt att notera i sammanhanget att alla styrelseledamöter inte behöver underteckna rapporten, utan beslut kan även fattas i styrelsen att det är istället ska vara styrelseordförande som skriver under delårsrapporterna.

Kan vd lämna delårsrapport?

Det är styrelsens ansvar att bolaget lämnar delårsrappor, dock står det styrelsen fritt att besluta om att istället ge vd mandat av avge delårsrapport. Rent operativt brukar ofta detta vare att föredra, då vd har god insyn i verksamheten, vilket rejält påskyndar och förenklar processen internt.

Måste revisorerna förhandgranska varje delårsrapport?

Nej. I dagsläget finns inget krav på att revisorerna förhandsgranskar och undertecknar delårsrapporterna, men de bör givetvis ta del av dem. Normalt sett sker detta i samband med granskning av styrelsen och vd:s arbete, eventuella brister och fel som upptäcks vid en sådan granskning ska påtalas och dokumenteras.

Hur offentliggörs företagets delårsrapport?

Det är bara en delårsrapport som du behöver skicka skriftligen till patentverket och det är den som omfattar minst hälften, men dock maximalt tre tredjedelar av berört räkenskapsår. Detta måste du göra senast två månader efter rapportperiodens utgång. Delårsrapporterna ska skickas till aktieägare som så begär, samt ska alltid hållas tillgängliga hos bolaget.

Vad innehåller en delårsrapport?

En delårsrapport består – i korthet – av en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa ingår omsättning och resultat för bokslutsdispositioner och skatt. Vad gäller den kvalitativa delen av rapporten ska den innehålla en redogörelse över verksamheten, resultatutveckling och investeringar samt även förändringar sedan föregående räkenskapsårs slut, i  likviditet och finansiering.