Välj en sida

Debiteringsgrad

Vad menas med Debiteringsgrad?

Debiteringsgrad är ett nyckeltal som med ett annat namn är beläggningsgrad, och detta nyckeltal är något som är vanligt inom tjänsteföretag för att visa hur många timmar som debiterats i förhållande till antalet arbetstimmar. Debiteringstid är alltså den tid som ett företag kan ta betalt för och debiteringsgraden är en procent som visar detta.

Den övriga tiden som använts kallas för indirekt tid och kan innefatta administration, utbildning, den interna kontorstiden etc. Formeln för debiteringsgraden är:

  • Debiteringsgraden = Debiterbar tid/Totalt arbetad tid

Detta nyckeltal anger hur effektivt företaget är och tumregeln är att man vill uppnå ett så högt tal som möjligt, som visar att man är bra på att sälja tjänster.

När debiteringsgraden är aktuell

För tjänsteföretag är debiteringsgraden ett viktigt nyckeltal som i allra högsta grad kan påverka resultatet. Debiteringsgraden kan beräknas både på ett individuellt plan och på ett totalt plan där en hel grupp ingår, alternativt hela företaget. Det är även viktigt att se till den löpande utvecklingen av debiteringsgraden.
Ett tjänsteproducerande företag måste ha koll på den fakturerbara tiden och på samma gång kunna sätta rätt timpris för att täcka sina kostnader och dylikt. Debiteringsgraden är högaktuell om man funderar på att rekrytera nytt folk eller kanske skära ned på arbetskraft om debiteringsgraden tenderar att sjunka under en viss period.
[dt_vc_list]

  • Debiteringsgraden visar förhållandet mellan indirekt tid och den fakturerade arbetstiden och anges i procent
  • Den är ett viktigt nyckeltal främst för tjänsteproducerande företag som vill ha koll på om de satt rätt timpris eller för bedömning om rekrytering
  • Ju högre debiteringsgrad, desto bättre, vilket gör att man beräknar den löpande för att se utvecklingen

[/dt_vc_list]

Vad är en bra respektive dålig debiteringsgrad?

När man beräknar debiteringsgraden måste man även ta hänsyn till timpriset som ska täcka kostnader och så vidare. Ett bra mått brukar i regel ligga runt 80% medan en debiteringsgrad om 40% kan vara betydligt mindre lönsam. Den idealiska debiteringsgraden är dock 100%.

Vad är den debiterbara tiden?

Med den debiterbara tiden innefattas endast den tid som företaget kan fakturera för. Det är således den tid som företaget har kommit överens med kunden är relaterad till arbete som rör jobbet som kunden efterfrågar. Det kan röra sig om intervjuer, presentationer, sammanställningar och annat som är värdefullt för kunden.

Hur ökar man debiteringsgraden?

Du kan exempelvis reducera de administriva kostnaderna, utnyttja hela företagets säljkompetens och på så vis även förbättra det totala engegemanget. Att analysera kompetensen i företaget är också viktigt samt att se över hur många uppdrag som går förlorade till eventuella konkurrenter och fundera på varför. Svarar ni för långsamt? Har ni gjort misstag?

Hur får man reda på minsta möjliga debiteringsgrad i företaget?

Om du vill få reda på den minsta möjliga debiteringsgraden som du kan acceptera i ditt företag, måste du veta något som kallas för break-even och kännetecknar minimum antal timmar som behövs. Då måste du beräkna vinstmarginalen per arbetstimme för att se lönsamheten.

Hur ofta ska man följa upp debiteringsgraden?

Detta kan variera men många konsultföretag som är starkt beroende av detta nyckeltal, gör en uppföljning varje vecka, alternativt månadsvis eller kvartalsvis. Inte sällan ser man över debiteringsgraden på individnivå oftare än den totala debiteringsgraden för hela företaget, för att utvärdera kompetensen hos den enskilda konsulten först.