Välj en sida

Cash flow

Summering av cash flow

  • Cash flow är den engelska benämningen på kassaflöde.
  • Kassaflödet visar in- och utbetalningar i ett företag under en viss tidsperiod, dvs betalningsströmmarna eller flödet av pengar.
  • Att analysera kassaflödet ger viktig information och säger mycket om företagets finansiella styrka och förmåga att återbetala skulder. Kassaflödesanalyser görs både internt inom företag och externt av olika intressenter.

Hur intressant är kassaflödet för småföretagare?

Eftersom mindre företag inte behöver lämna en kassaflödesanalys, är det inte ovanligt att småföretagare bortser från att analysera kassaflödet. Då går de miste om chansen att se förändringar över tid och att i ett tidigt skede upptäcka om kostnader i en viss del av verksamheten håller på att skena iväg.

Är kassaflödet viktigt för investerare?

Ja, ofta ger en kassaflödesanalys en fördjupad bild av verksamheten. Många utgår från det nuvarande kassaflödet för att bedöma framtida lönsamhet. Även när företag för närvarande inte gör någon vinst, vill man åtminstone gärna se att kassaflödet ökar med tiden. Det kan inverka när investerare jämför olika företag.

Cash flow är den engelska benämningen på kassaflöde. Kortfattat beskriver det ett företags flöde av in- och utbetalningar under en viss tidsperiod, dvs flödet av pengar. Hur kassaflödet ser ut kan utvärderas i relation till tidigare perioder eller andra företag i samma bransch. Det kallas att göra en cash flow analysis eller en kassaflödesanalys.

Genom att studera kassaflödet får man ofta fram information som inte framgår av resultat- eller balansräkningen. De betalningsströmmar som visar sig i kassaflödet påverkar företagets likviditet som i sin tur visar om företaget har förmåga att klara sina kortsiktiga betalningar. Ett positivt kassaflöde är ett tecken på finansiell styrka och möjlighet att överleva på sikt.

Vad går att utläsa ur ett företags cash flow?

För mindre företag finns inget lagstadgat krav att lämna en kassaflödesanalys. Större företag måste lämna en kassaflödesanalys i samband med årsredovisningen. Internt inom företaget är det alltid nyttigt att få ökad kontroll över betalningsströmmarna. Som företagare finns chansen att upptäcka om någonting bör åtgärdas.

För externa intressenter är det också av stor vikt att analysera kassaflödet. Bland annat säger kassaflödet mycket om den finansiella styrkan och förmågan att återbetala skulder. Förväntade framtida kassaflöden är avgörande för att kunna bedöma den framtida lönsamheten. Därför gör många investerare en kassaflödesanalys innan de bestämmer sig för att satsa kapital i ett visst bolag.

Cash flow

Hur stort måste ett företag vara för att en kassaflödesanalys ska bli obligatorisk?

I årsredovisningen för större företag ska en kassaflödesanalys ingå. Börsnoterade företag omfattas alltid av kravet. Annars gäller att minst två av följande villkor är uppfyllda: Mer än 50 anställda, redovisad balansomslutning på över 40 miljoner kr samt redovisad nettoomsättning på över 80 miljoner kr.

Vad ingår i betalningsströmmarna?

De brukar delas in i löpande verksamhet med bland annat försäljning och kundfordringar, investeringsverksamhet med bland annat förvärv av anläggningstillgångar och finansieringsverksamhet med bland annat lån, emissioner, utdelningar och amorteringar av skulder. Oftast tittar man på de tre grupperna under ett kvartal, men det är möjligt att studera kassaflödet under valfri tidsperiod.

Hur viktigt är ett positivt kassaflöde?

Den stora fördelen med ett positivt kassaflöde är att det finns mer pengar kvar i bolaget som kan användas för att till exempel expandera verksamheten eller för att sänka skuldsättningsgraden. Ett negativt kassaflöde är istället ett tecken på att det kan krävas ytterligare lån eller besparingar.