Välj en sida

Budget

Vad menas med Budget?

I en affärsplan för kommande år finns en ekonomisk sammanställning i form av en plan/prognos för året som kommer. Den planen benämns ofta budget. En budget består av flera olika delar. Resultatbudget, investeringsbudget och likviditetsbudget är de tre vanligaste formerna av budget. Ju större företag, desto större prioritet brukar ges åt budgetarbetet och budgetens omfattning.
Det budgeteras även för enskilda avdelningar och projekt, t.ex. försäljningsbudget marknadsinvesteringar, produktionskostnader, lager etc. Principen är att den som ansvarar för budgeten även ska ha organisatoriskt mandat att fatta beslut som påverkar budgetens utfall. Ansvar och befogenheter ska gå hand i hand. Principen är att utifrån centrala övergripande riktlinjer bygga en budget underifrån-och-upp utifrån organisationens struktur.

Budget, ett verktyg för dig som företagare att ha en plan att följa upp resultaten emot

En budget är att se som en plan/prognos, för kommande års verksamhet. Budgetarbetet brukar genomföras under hösten. Ofta görs jämförelser av månadsresultaten mot budget, men även mot föregående års utfall. Budgeten är ett bra uppföljningsverktyg för att identifiera och analysera avvikelser.
Även om budgetarbete tar tid är det ofta en god investering. Du som företagare får ta ställning till kommande års mål, hur de ska nås – vem som ansvarar för vad. Du får en god helhetsöverblick av företaget vid budgetarbetet. Affärsplan inklusive budget blir också ett internt styrdokument som du och dina medarbetare gemensamt arbetar med att nå.
[dt_vc_list]

  • Budgetarbetet är en samlande process där du och dina medarbetare gemensamt kan analysera, diskutera och besluta vilka åtgärder som ska vidtas inför kommande verksamhetsår.
  • Att ha en bred förankring kring de mål som ska nås, de viktigaste strategiska inriktningarna samt en kontinuerlig uppföljning är viktigt.
  • Budgeten är ett styrmedel som kan förbättra företagets lönsamhet och effektivitet.

[/dt_vc_list]

Hur gör jag en försäljningsbudget?

Om ditt företag säljer 25 artiklar och har fem kunder kan du budgetera bedömd försäljningsvolym för budgetåret på artikel- och kundnivå. Du kan då fånga upp skillnader i pris per artikel till respektive kund. Med denna metod får du hög detaljnivå i försäljningsbudgeten och kan fastställa en plan för respektive kund.

Vilka krav har mina långivare på att företaget gör en budget?

Långivarna har ofta behov och önskan om att få ta del av kommande års budget. Ju bättre företaget går, dvs ju högre vinst, desto mer frihetsgrader i informationsmaterial till långivarna är vanligt förekommande. Men även skuldens storlek och förmågan till återbetalning spelar roll.

Vad innehåller en investeringsbudget?

En investeringsbudget innehåller information om vilka investeringar som planerar att genomföras under budgetåret (eller påbörjas). Den beskriver investeringsprojekten, syftet, bedömda ekonomiska konsekvenser, ROI-kalkyl, samt hur investeringen är tänkt att finansieras. Den resultateffekt som fås på resultaträkningen av de budgeterade investeringarna tas hänsyn till i resultatbudgeten (intäkts- och kostnadsbudget).

Vi ska göra budget för första gången inför kommande år, vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att företaget först fastställer mål gällande omsättning, lönsamhet, finansiering och övriga viktiga parametrar. t.ex. kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet. Vidare att riktlinjer inklusive för budgetarbetet skrivs ner i ett sammanfattande PM. Samt att ansvar och befogenheter följer organisationens struktur och skapar delaktighet.

Vilka övergripande nyckeltal är viktiga att ha med i budgetarbetet?

Det varierar beroende på företagets verksamhet, storlek och situation, men generellt bör du ha med måltal för nettomarginal, vinstmarginal, nettoomsättning per medarbetare, produktionskostnad per producerad enhet, logistikkostnad per kilo, marknadsinvesteringar som % av nettoomsättningen samt avkastning på eget kapital samt soliditet.