Välj en sida

Bolagsskatt

Bolagsskatten är den skatt som ett företag betalar på den vinst det har gjort eller det kapital som finns tillgängligt. I aktiebolag beskattas ägaren på den lön han/hon har tagit ut samt på den eventuella utdelningen till aktieägarna. Vissa länder tillämpar skatten på nationell nivå och andra på lokal nivå. Sverige har 22% bolagsskatt.

Historia

Den ursprungliga bolagsskatten ur historiskt perspektiv, var då enbart baserad på bolagets värde. En inkomstbaserad skatt kom år 1919 och skilde den progressiva inkomstbaserade skatten A-skatt från den tillgångsbaserade skatten, kallad B-skatt. B-skatten avskaffades dock 1926 och ca 12 år senare införde man en proportionell beskattning. Under 90-talet sänkte många länder sin bolagsskatt, så även Sverige.

SammanfattningBolagsskatt

  • Bolagsskatt är den skatt på ett företags vinst eller kapital
  • I Sverige är bolagsskatten 22% och har sänkts rejält sedan 90-talet
  • Det är främst aktiebolag och ekonomiska föreningar som drabbas av bolagsskatten
  • Ibland omfattas även ideella föreningar och stiftelser av skatten
  • Vissa företag väljer att skjuta upp beskattningen med olika metoder. Dessa kan dock bli kostsamma

Företag och bolagsskatt

De företag som är subjekt för bolagsskatt är aktiebolag och ekonomiska föreningar. I viss mån så drabbas även stiftelser och vissa ideella föreningar av en bolagsskatt. Reglerna är att aktiebolag beskattas för vinsten i företaget medans ägarna beskattas på lönen och utdelningen på aktierna. För ekonomiska föreningar är skillnaderna i stort sett desamma.

Andra bolagsformer

De andra bolagsformerna såsom enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag, omfattas inte av bolagsskatten, eftersom de inte utgör egna skattesubjekt. Dock beskattas dessa delägare för sin andel av företagets vinst på ett annat plan. Denna skatt dras av från den inkomst i näringsverksamheten som också tas upp i den privata inkomstdeklarationen.

Ekonomisk dubbelbeskattning

För aktiebolagen kan man vänta sig en ekonomisk dubbelbeskattning, vilket är en ytterligare beskattning på utdelningen av aktierna. Denna skatt tas inte ut från själva aktiebolaget utan från aktieägarnas privata inkomstdeklaration. Precis som aktiebolagen drabbas även ekonomiska föreningar av denna dubbelbeskattning. Här är det istället andelsägarna som betalar skatten på utdelningen.

Uppskjutning av bolagsskatten

Eftersom bolagsskatten har tendens att sänkas tämligen ofta, så har företagen försökt hitta lönsamma metoder för att skjuta upp delar av betalning av bolagsskatten till efter det datum som skattesänkningen sker. Dock kan metoderna innebära vissa kostnader.

Även under den tid då ingen skattesänkning skett, kan man skjuta upp beskattningen, eftersom räntevinster kan göras.

Avsätta pengar

Man ska emellertid inte vara alltför girig, då det kan uppkomma kostnader i samband med beskattningen som kan bli större än själva räntevinsterna om dessa är mycket blygsamma. Saker man emellertid kan göra är att avsätta pengar i periodiseringsfonder. Detta kan göras med maximalt 25 % av vinsten innan bolagsskatten tas ut.

Andra tips

Andra sätt att skjuta upp delar av betalningen är att investera i inventarier precis innan räkenskapsåret lider mot sitt slut. Man kan också göra vissa överavskrivningar på dyra inventarier, vilket innebär större avskrivningar än bokföringsreglerna. Nackdelen är att man kan behöva experthjälp, eftersom reglerna för överavskrivningar är svåra och måste skötas på rätt sätt.