Välj en sida

Bidragskalkyl

Summering av bidragskalkyl

  • Bidragskalkyler är vanliga vid beräkning av lönsamhet och täckningsgrad och kan visa ett antal nyckeltal
  • Vid beräkning av täckningsgrad tas det inte hänsyn till samkostnader utan enbart särkostnader /särintäkter
  • För att utveckla bidragskalkylen ytterligare kan man använda sig av stegkalkyl som granskar kostnaderna nivå för nivå, eftersom en samkostnad samtidigt kan vara en särkostnad någonstans i företaget

Bidragskalkyl är en kalkyl som företaget använder för att till exempel beräkna lönsamhet och  täckningsgraden, för att se hur det står till i ekonomin och med prissättningen. Bidragskalkyler används för att analysera avdelningar, produkter eller handlingsalternativ och det här kallas för bidragskalkylering. Ofta benämns det som en kortsiktig och smidig lösning.

När man använder sig av bidragskalkyler är det viktigt att understryka att samtliga kostnader inte medtas. Det är endast särkostnader och särintäkter som följer med, vars skillnad utgör det vi kallar för täckningsbidrag. Därför kan det också vara bra att känna till att många företag hellre väljer att använda avancerade självkostnadskalkyler för en mer rättvisande bild.

Fördelar och nackdelar vid beräkning av täckningsgrad

BidragskalkylBidragskalkylering används också ofta när det gäller prissättningar av produkter. Här tas inga samkostnader med och detta kan innebära både för- och nackdelar. Den ljusa sidan av saken är att i och med avsaknad av samkostnader blir prissättningen mycket enkel, tack vare en grov uppskattning av lägsta, möjliga pris.

Nackdelen, å andra sidan, är att brist på medräkning av samkostnader och kostnadsfördelare kan ge en aning snedvriden bild av lönsamheten. Detta kan i sin tur innebära en hög täckningsgrad men som ändå inte ger den bästa lönsamheten, då företagets samkostnader (gemensamma resurserna) kanske utnyttjas mer av en avdelning än av en annan.

Hur är bidragskalkylering lättare än självkostnadskalkyler?

En självkostnadskalkyl är betydligt mer ingående än en bidragskalkyl och tar mer tid i anspråk att beräkna de tal man vill komma åt. Inom själkostnadskalkyl tar man t.ex med påläggsbaser och andra kostnadsfördelare, vilka kan komma att förändras och måste då hela tiden tas hänsyn till, vilket medför tyngre räknearbete.

Var sker kalkyleringen?

Det finns färdiga bidragskalkylmallar att ladda ned men en del affärssystem och dataprogram för företag har en integrerad sektion där bidragskalkylering kan göras. Bidragskalkyler kan göras i Excel. Olika mallar kan se annorlunda ut beroende på omfattningen och vissa tar också med stegkalkylering så att du får en bättre uppfattning.

Varför heter det bidragskalkyl?

Dels för att man använder sig av kalkyler för att beräkna nyckeltalen och dels för att ”bidrag” syftar till den andel som utgör vinst och täcker samkostnaderna i företaget. Exempel: täckningsbidrag. Med detta sagt är det mycket vanligt att bidragskalkylering används för att analysera produkter och priser.

Med vilka steg sker bidragskalkylering beträffande produktkalkylering?

Först sammanställs särintäkter och särkostnader för produkten. Det andra steget innebär att man med ovanstående information beräknar täckningsbidraget. Det tredje och sista steget innebär en jämförelse mellan samkostnader och företagets lönsamhetskrav. Med den informationen som utgångspunkt kan man bedöma vilka varor man ska producera och vilket pris man ska sätta.

Vad innebär en steganalys?

Steganalysen är ett steg vidare inom bidragskalkylering. Detta för att främst få en djupare inblick i företagets särkostnader som kan förekomma på ett antal nivåer. Det kan till och med vara så att en särkostnad utgör en samkostnad på en avdelning och därför kan kostnaderna analyseras vidare.