Välj en sida

Balansrapport

Vad menas med Balansrapport?

En balansrapport visar företagets ställning gällande dess tillgångar och skulder. Tillgångar utgörs av anläggningstillgångar, t.ex. maskiner, inventarier och omsättningstillgångar, som utgörs av varulager, kundfordringar och andra kortfristiga fordringar, kassa och banktillgångar. Skulder utgörs av företagets egna kapital (aktiekapital, fritt eget kapital samt obeskattade reserver och dispositioner (t.ex. periodiseringsfond), lång- och kortfristiga skulder.
I balansrapporten kan du se hur företagets tillgångar och skulder har förändrats under innevarande år och motsvarande ställning vid föregående års utgång. Du kan utläsa differensen för vad som skett under året och med det som utgångspunkt analysera vad förändringarna beror på. Av balansrapporten framgår hur företagets verksamhet är finansierad och hur vinsten i företaget har disponerats.

Balansrapporten är alltid viktig för dig som företagare

Du ser hur stora investeringar som gjorts under året och hur mycket pengar som finns att disponera i kassan. Har kundfordringarna ökat eller minskat? Hur mycket resurser binds i varulager? Har leverantörsskulderna ökat eller minskat? Balansrapporten kan du bl.a. använda för att genomföra åtgärder som förbättrar likviditeten.
Du ser hur kortfristiga och långfristiga skulder har utvecklats. Du kan bedöma företagets finansieringsstruktur och kapitalanvändning genom att använda dig av information som du finner i balansrapporten. Du kan också beräkna flera olika nyckeltal med information i balansrapporten, ibland genom att även använda information från resultatrapporten. Genom målmedveten analys kan du vidta åtgärder som förbättrar företagets lönsamhet.
[dt_vc_list]

  • Om du planerar att sälja ditt företag kan du genom att konsekvent arbeta med att förbättra nyckeltal som ofta används i samband med företagsvärdering förbättra försäljningspriset för företaget.
  • Nyckeltal som PE-tal (price/earnings), P/S-tal (price/sales), PEG-tal (PE/growth) är tre vanliga multipelnyckeltal som ger indikationer om företagets värde.
  • Kassaflödesförbättrande åtgärder är ett annat viktigt områden att jobba med strukturerat.

[/dt_vc_list]

Hur kan jag använda balansrapporten för att mäta kreditdagar till kunderna?

Antalet kreditdagar som lämnas beräknas genom att kundfordringarna*365 dagar divideras med fakturerad omsättning inklusive moms. Information om kundfordringarnas genomsnittliga storlek får du i balansrapporten, medan information om fakturerad omsättning hämtas från resultatrapporten. Antingen förkortar du antal dagar i betalningsvillkoren och/eller förbättrar påminnelserutiner för att förstärka likviditeten.

Hur kan jag använda balansrapporten för att mäta kapitalomsättningshastigheten?

Kapitalomsättningshastighet är ett nyckeltal som mäter hur effektivt företaget använder sitt kapital. Det beräknas genom att omsättningen divideras med det totala kapitalet. Nyckeltalet varierar mellan olika branscher och bör användas för att jämföra ett företags utveckling över tid eller med andra branschföretag.

Hur beräknar jag företagets skuldsättningsgrad utifrån balansrapporten?

Ett företags skuldsättningsgrad visar på företagets finansiella risk (räntekänslighet). Nyckeltalet beräknas genom att företagets totala skulder dividieras med det egna kapitalet. Ofta görs en justering av det egna kapitalet för latent skatt på obeskattade reserver. En skuldsättningsgrad högre än 1 innebär att skulderna är större än det egna kapitalet.

Hur kan jag beräkna företagets soliditet utifrån balansrapporten?

Företagets soliditet visar på hur stor andel av ett företags tillgångar som finansieras med eget kapital. Nyckeltalet beräknas genom att justerat eget kapital divideras med det totala kapitalet. En hög soliditet underlättar ofta möjligheterna att få externa krediter. Ju högre soliditet, desto lägre finansiell risk.

Hur beräknar jag avkastningen på eget kapital utifrån balansrapporten?

Avkastningen på eget kapital (förkortas ROE på engelska) beräknas genom att företagets vinst efter skatt divideras med företagets egna kapital. Ju högre ROE, desto bättre. Det är viktigt att förstå varför företag har hög ROE, är det pga höga vinster (bra) eller på väldigt hög skuldsättning (mindre bra)?