Välj en sida

Balansräkning

Summering av balansräkning

 • En balansräkning sker för att få en bild av företagets ekonomiska ställning
 • Det är en sammanfattning av balanskontona i bokföringen vid redovisningen
 • För aktiebolag kan man upprätta balansräkningen vid årsredovisningen
 • Detta sker på balansdagen, vilket infaller den 31 december om man har räkenskapsår som sammanfaller med kalenderår
 • Balansräkning ställs upp i två kolumner
 • Sidorna ska balansera

En balansräkning är en redovisning av ett företags skulder, tillgångar och egna kapital. Detta sker alltid vid ett speciellt tillfälle då man gör en s.k. avräkning och får ett bättre hum om vad som hänt i företaget. Balansräkningen är av stor vikt vid redovisningen.

Vid redovisningen görs en sammanställning av de olika balanskonton som använts i bokföringen. Detta ger en direkt bild av företagets ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle och i regel upprättar man en balansräkning vid årsredovisningen på balansdagen, vilket vanligtvis brukar infalla den 31 december, även om datumet kan variera.

Vad är balansräkning bra för?

Balansräkning investeringBalansräkningen är till för att få en överskådlig blick över hur det går för ett företag, rent ekonomiskt. Balansräkningen är till för att balansera. Med detta menar man att debetsidan/ tillgångssidan ska vara lika stor som kreditsidan/skuld -och eget kapitalsidan. Detta är inte bara till för företaget självt, utan också för dess intressenter såsom banker och långivare, kunder och myndigheter. Balansräkningen ger en bättre bedömning överlag.

Både företagsledningen och intressenterna kan därmed få tillgång till olika mått som ger underlag för bedömningen. Dessa mått är bland andra likviditet, soliditet, räntabilitet på eget kapital samt räntabilitet på det totala kapitalet. Tillsammans med balansräkningen och årsredovisningen kan man enkelt få fram den väsentliga informationen för att skaffa sig en uppfattning om företagets ekonomiska situation.

För företaget självt är det ett sätt att se hur mycket tillgångar man har, vilka skulder som finns, vilka avsättningar man har samt det egna kapitalet. Även vissa av dessa poster delas upp så att man ser vilka tillgångar som är vilka och vilka förpliktelser man sedan kan vänta sig.

Att använda en balansräkning

Utifrån de siffror som finns i balansräkningen går det att räkna fram flera nyckeltal, bland annat när företaget står inför en stor investering.

 • Genom att dividera skulderna med det egna kapitalet får man fram skuldsättningsgraden, som visar företagets finansiella risk och räntekänslighet.
 • Soliditet är eget kapital delat med tillgångar och visar på företagets långsiktiga stabilitet och betalningsförmåga. Hög soliditet är ett tecken på hög ägarfinansiering, medan låg soliditet är ett tecken på hög extern skuldsättning.

Utifrån de nyckeltal som har räknats fram med hjälp av balansräkningen blir det lättare att fatta beslut om hur en investering ska finansieras. Om skulderna är höga är egenfinansiering oftast bäst, men för detta krävs en hel del planering, så att de nödvändiga medlen finns tillgängliga när det är dags att investera.

Så upprättar man en balansräkning

Det är årsredovisningslagen som reglerar hur en balansräkning ska ställas upp. Man tar dock hänsyn till vilken normgivning företaget följer. Posterna ska tas upp i en viss följd men man har ändå möjlighet att dela upp poster eller slå samman flera poster till en enda.

Följande ska tas med i balansräkningen:

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Eget kapital

Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som är avsedda att användas eller ägas i företaget. Omsättningstillgångar, å andra sidan, är avsedda att omsättas eller förbrukas.

Skulderna i balansräkningen delas upp i långfristiga skulder, som ska betalas inom ett år, och kortfristiga långfristiga skulder, som förfaller inom längre tid än ett år.

Eget kapital är differensen mellan företagets samtliga tillgångar och externa skulder. Om tillgångarna överstiger skulderna är det egna kapitalet positivt. När det omvända föreligger är resultatet negativt, något som nästan alltid beror på att företaget har gjort en förlust.

En balansräkning ska upprättas enligt lag och det finns särskilda bestämmelser för hur denna ska se ut. De flesta bokföringsprogram på marknaden kan enkelt skapa en balansräkning, under förutsättning att du har skött din bokföring under året. Det finns också många mallar för detta, som visar hur balansräkningen ska vara uppställd.

Balanskonto

BalansräkningDe konton som ingår i balansräkningen kallas balanskonton, och visar de olika poster som ska tas med i balansräkningen. Dessa konton har nummer 1000 till 2999 i BAS-kontoplanen. Konton som börjar på siffran 1 är för bokföring av tillgångar, och konton som börjar med en tvåa är för eget kapital och skulder.

Tillgångskonton ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan, medan skuldkonton ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan. Ofta kallas tillgångssidan, alltså kontoklass 1, aktivsidan och skuldsidan (kontoklass 2) passivsidan. När man gör en balansräkning ställer man upp tillgångarna på den ena sidan, och skulder och kapital på den andra sidan. Balansräkningen inenhåller ingående balans – balansen på samtliga konton vid räkenskapsårets början – och utgående balans som visar balansen på dessa konton vid räkenskapsårets slut. Summan av företagets tillgångar, respektive av skulder och eget kapital, är den s.k. balansomslutningen.

Förkortad balansräkning

Mindre företag kan upprätta en förkortad balansräkning, vilket är en balansräkning där vissa poster har slagits ihop. Som mindre företag räknas i detta fall de bolag som inte räknas som större. Det innebär att företaget inte får vara noterat på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Andra kriterier är följande:

 

 • Företaget har färre än 50 anställda (i medeltal under de senaste två räkenskapsåren).
 • Företaget har mindre än 40 miljoner kronor i balansomslutning (under de senaste två räkenskapsåren).

Företaget har mindre än 80 miljoner kronor i nettoomsättning (under de senaste två räkenskapsåren).

Vad ska en balansräkning innehålla?

En balansräkning ska innehålla företagets tillgångar, skulder och egna kapital.

Vad säger en balansräkning?

Balansräkningen visar hur det går för ett företag, inte minst genom att visa om det finns en balans mellan debet och kredit. Det går också att utläsa företagets skuldsättningsgrad och soliditet ur balansräkning.

Vad betyder konsoliderad balansräkning?

En konsoliderad resultaträkning är en resultaträkning för ett dotterbolag och det moderbolag som kontrollerar dotterbolaget.

Hur hänger balansräkningen och resultaträkningen ihop?

Balansräkningen och resultaträkningen ingår båda två i årsredovisningen, tillsammans med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Årsredovisningen är alltid offentlig, och den måste följa de riktlinjer som ställs upp i årsredovisningslagen.