Man talar om en balansomslutning när man uppger summan av tillgångarna alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet vid en balansräkning. En balansräkning delas upp i två sidor; dels tillgångssidan och dels skuldsidan. Sidorna brukar även kallas aktivsidan respektive passivsidan. Balansomslutningen är således summan av den ena alternativt den andra sidan.

Balansen

Tumregeln när man beräknar varje sida i balansräkningen är att de båda sidorna ska ha exakt samma summa, dvs stämma överens. Om de inte gör det har det uppstått något räknefel i balansräkningen och man måste försöka att hitta felet. Balansomslutningen har därmed fått sitt namn då summan av båda sidorna ska vara i balans.

SammanfattningBalansomslutning

  • En balansomslutning uppstår när man gör balansräkningen
  • Det är summan av den ena respektive den andra sidan, dvs tillgångssidan eller skuldsidan
  • En balansomslutning ska vara i balans, alltså bestå av samma summa på båda sidor
  • Om detta inte sker har ett räknefel uppstått någonstans
  • Balansomslutningen är ingen värdering av verksamheten utan endast en summering för tillfället

Ger en överblick

En balansomslutning är till för att ge en bild av företagets tillgångar vid en viss tidpunkt. På så vis ser man för tillfället vad företagets tillgångar och skulder är och hur ställningen ligger till just då. Det är dock endast en bild för stunden och ingen direkt värdering av företaget.

Nyckeltal

Istället måste man med en balansomslutning också använda andra nyckeltal för att få en så rättvisande bild av verksamheten som möjligt. Dessa nyckeltal är exempelvis likviditeten, soliditeten, räntabiliteten och omsättningen. Tillsammans skapar de en bättre överblick än vad varje enskild rapport gör. En balansomslutning är dock en säkerhet för att visa att man räknat rätt.

Att välja sida

Eftersom sidorna i en balansräkning ska vara lika stora på båda sidorna, spelar det egentligen ingen roll vilken sida man väljer när man uppger balansomslutningen. Då eget kapital och skulder ofta påvisar ett negativt resultat så brukar man oftast välja tillgångssidan då en balansomslutning alltid ska ha ett positivt tal, dvs inget minustecken framför.

Vikten av balansomslutning

Att ha koll på balansomslutningen är viktigt då den utgör grunden för en korrekt balansrapport som sedan ska skickas in i årsredovisningen. Balansrapporter används också för avstämning och uppföljning av företagets löpande bokföring. Balansräkningen är en mer avancerad form av en balansrapport. Båda innehåller dock en balansomslutning för summering.

Bolagsverket

När balansräkningen är klar ska denna lämnas in till Bolagsverket och då är det väsentligt att man har kollat upp att sidorna är lika stora och att balansomslutningen stämmer. Vissa företag får slå ihop vissa poster till en förkortad balansräkning och hur den ser ut framkommer av Bokföringsnämndens villkor och vägledning.

Omsättning och omslutning

Ibland kan det vara lite klurigt att ha koll på vad som är vad. Ofta används också bara ordet omslutning när man talar om balansomslutning. För att klargöra det hela så är det värt att veta att omsättning innebär försäljning utan moms och är kopplat till resultaträkningen. Omslutningen är kopplad till balansräkningen.