Välj en sida

Balansomslutning

Summering av balansomslutning

  • En balansomslutning uppstår när man gör balansräkningen
  • Det är summan av den ena respektive den andra sidan, dvs tillgångssidan eller skuldsidan
  • En balansomslutning ska vara i balans, alltså bestå av samma summa på båda sidor
  • Om detta inte sker har ett räknefel uppstått någonstans
  • Balansomslutningen är ingen värdering av verksamheten utan endast en summering för tillfället

Balansomslutning är summan av tillgångarna i ett företag, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet vid en balansräkning. Balansomslutningen är ett av nyckeltalen som redovisas i företagets bokslut.

En balansräkning delas upp i två sidor: tillgångssidan och skuldsidan. Sidorna brukar även kallas aktivsidan respektive passivsidan. Balansomslutningen är således summan av den ena alternativt den andra sidan.

Balansen

BalansomslutningTumregeln när man beräknar varje sida i balansräkningen är att de båda sidorna ska ha exakt samma summa, dvs stämma överens. Om de inte gör det har det uppstått något räknefel i balansräkningen och man måste försöka att hitta felet. Balansomslutningen har därmed fått sitt namn då summan av båda sidorna ska vara i balans.

En balansomslutning är till för att ge en bild av företagets tillgångar vid en viss tidpunkt. På så vis ser man för tillfället vad företagets tillgångar och skulder är och hur ställningen ligger till just då. Det är dock endast en bild för stunden och ingen direkt värdering av företaget.

Istället måste man med en balansomslutning också använda andra nyckeltal för att få en så rättvisande bild av verksamheten som möjligt. Dessa nyckeltal är exempelvis likviditeten, soliditeten, räntabiliteten och omsättningen. Tillsammans skapar de en bättre överblick än vad varje enskild rapport gör. En balansomslutning är dock en säkerhet för att visa att man räknat rätt.

Eftersom sidorna i en balansräkning ska vara lika stora på båda sidorna, spelar det egentligen ingen roll vilken sida man väljer när man uppger balansomslutningen. Då eget kapital och skulder ofta påvisar ett negativt resultat så brukar man oftast välja tillgångssidan då en balansomslutning alltid ska ha ett positivt tal, dvs inget minustecken framför.

Justerad balansomslutning

Om behovet finns går det att justera balansomslutningen. Detta kan exempelvis vara aktuellt när de värden som finns i balansräkningen inte motsvarar tillgångarnas aktuella marknadsvärde. Skälet till detta kan vara att maskiners och inventariers värde har minskat p.g.a. användning, och omvänt kan fastigheters värde ha ökat. Om skillnaden mellan det värde som redovisas och tillgångens faktiska värde är betydande kan det vara skäl till att göra justeringar i balansomslutningen.

Vikten av balansomslutning

BalansomslutningAtt ha koll på balansomslutningen är viktigt då den utgör grunden för en korrekt balansrapport som sedan ska skickas in i årsredovisningen. Balansrapporter används också för avstämning och uppföljning av företagets löpande bokföring. Balansräkningen är en mer avancerad form av en balansrapport. Båda innehåller dock en balansomslutning för summering.

Däremot ska man inte tro att balansomslutningen är ett mått på företagets värde, och det går inte heller att bedöma verksamheten genom att titta på balansomslutningen för ett år. Detta nyckeltal visar helt enkelt hur tillgångarna i företaget ser ut vid ett visst tillfälle.

Nyckeltal som soliditet, likviditet eller grad av skuldsättning är bättre att titta på för den som vill skaffa sig en bild av ett företags finansiella situation.

Bolagsverket

När balansräkningen är klar ska denna lämnas in till Bolagsverket och då är det väsentligt att man har kollat upp att sidorna är lika stora och att balansomslutningen stämmer. Vissa företag får slå ihop vissa poster till en förkortad balansräkning och hur den ser ut framkommer av Bokföringsnämndens villkor och vägledning.

Omsättning och omslutning

Ibland kan det vara lite klurigt att ha koll på vad som är vad. Ofta används också bara ordet omslutning när man talar om balansomslutning. För att klargöra det hela så är det värt att veta att omsättning innebär försäljning utan moms och är kopplat till resultaträkningen. Omslutningen är kopplad till balansräkningen.

Vad innebär balansomslutning?

En balansomslutning är en summering av ena sidan i en balansräkning, summan av tillgångarna eller summan av skulder och eget kapital.

Vad säger balansomslutningen?

Balansomslutningen kan användas för att mäta ett företags tillväxt från ett år till ett annat. Däremot säger den inte särskilt mycket om värdet på det aktuella företaget.

Hur räknar jag ut balansomslutning för mitt företag?

Du kan räkna ut balansomslutningen på något av två sätt. Antingen summerar du alla tillgångar i balansräkningen, eller alla skulder i densamma, inklusive eget kapital. Förutsatt att bokföringen är korrekt blir summan densamma.

Vad är genomsnittlig balansomslutning?

Genomsnittlig balansomslutning är ett medelvärde för en given period, vanligen ett år.  Den genomsnittliga balansomslutningen är balansomslutningen vid periodens slut, plus de fyra närmast föregående kvartalens balansomslutning, delat med fem.