Vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett ekonomiskt begrepp som används för att visa vilken förmåga ett företag har att betala sina räkningar inom den närmaste tiden. Ett företag med 1 (100 %) i balanslikviditet kan betala av alla sina kortfristiga skulder utan att behöva sälja av några av sina anläggningstillgångar.
Balanslikviditeten räknas ut genom att man dividerar omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna. Formeln ser ut på följande sätt:
Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder=BalanslikviditetOm ett företag har omsättningstillgångar i form av 100 000 kr på ett bankkonto och kortfristiga skulder på 80 000 kr så är balanslikviditeten 1,25 (125%), dvs 100 000/80 000.

Varför är balanslikviditet viktig att mäta?

Balanslikviditeten visar på ett tydligt sätt hur pass väl ett företag kan betala sina skulder inom den närmaste tiden. En dålig balanslikviditet skulle kunna leda till att betalningar inte kan gå ut i tid till leverantörer och kreditgivare vilket i värsta fall kan resultera i inställda leveranser och indragna lån.
För det mesta brukar en balanslikviditet på 1 (100 %) räknas som godkänd. För att en balanslikviditet ska räknas som bra krävs ett tal på 2 (200%). Under 1 anses oftast vara riktigt dåligt och ett sådant företag lever med en hög finansiell risk vilket i längden kan leda till konkurs.
  • Balanslikviditet visar hur pass bra ett företag kan betala av sina skulder inom den närmaste tiden.
  • En balanslikviditet på 1 är med nöd och näppe godkänt medan en balanslikviditet på 2 anses bra. Under 1 anses vara riskfyllt i de flesta fall.
  • Balanslikviditet räknas ut genom följande formel: omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.

Varför är det viktigt för företag att känna till sin balanslikviditet?

För ett företag är det viktigt att veta att det finns tillgångar som kan användas för att betala de löpande skulderna i företaget. En bra balanslikviditet gör att man vet att verksamheten kommer att kunna flyta på utan risk för inställda leveranser.

När kan en lägre balanslikviditet vara ok?

Det finns företag som kan vara vid god finansiell hälsa trots att de har en lägre balanslikviditet. Det gäller bland annat företag med ett varulager som går att sälja snabbare än när skulderna behöver betalas. De får med andra ord betalt av sina kunder innan de behöver betala sina leverantörsskulder.

Vad är en omsättningstillgång?

Till omsättningstillgångar räknas sådana tillgångar i ett företag som snabbt kan omsättas, dvs användas för att betala t ex en leverantörsskuld eller en räntebetalning på ett lån. Även varulager räknas till omsättningstillgångar trots att de i vissa fall kanske kräver lite längre tid för att säljas och kunna användas som betalning.

Vad är det för skillnad på balanslikviditet och kassalikviditet?

Till skillnad från balanslikviditet så visar kassalikviditeten bara de omsättningstillgångar som kan användas direkt för att betala av de kortfristiga skulderna. Både varulager och pågående arbeten dras bort när kassalikviditeten beräknas. Formeln ser ut på följande sätt:

Omsättningstillgångar-varulager-pågående arbeten/ Kortfristiga skulder = kassalikviditet

Ett värde på 1 anses bra.

Hur kan balanslikviditeten förbättras?

Det finns flera sätt som balanslikviditeten kan förbättras på. Exempelvis så kan besparingar ge en bättre balanslikviditet genom att de kortfristiga skulderna minskar. Ett annat sätt är att korta ner betalningsfristen till kunder så att pengarna kommer in fortare. Det kräver förstås att ens kunder går med på det.