Välj en sida

Balanslikviditet

Balanslikviditet är ett ekonomiskt begrepp som används för att visa vilken förmåga ett företag har att betala sina räkningar inom den närmaste tiden. Balanslikviditeten anges i relation till bolagets kortfristiga skulder. Den anges vanligen i decimalform, men det är också vanligt att den anges i procent. Ett företag med 1 (100 %) i balanslikviditet kan betala av alla sina kortfristiga skulder utan att behöva sälja av några av sina anläggningstillgångar.

Högre balanslikviditet indikerar en högre sannolikhet att ett företag kan betala sina kortfristiga skulder. Det innebär en högre säkerhetsmarginal, och ökar företagets buffert, vilket i sin tur innebär att den finansiella risken minskar.

Balanslikviditeten räknas ut genom att man dividerar omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna. Formeln ser ut på följande sätt:

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder=Balanslikviditet

Om ett företag har omsättningstillgångar i form av 100 000 kr på ett bankkonto och kortfristiga skulder på 80 000 kr så är balanslikviditeten 1,25 (125%), dvs 100 000/80 000.

Varför är balanslikviditet viktig att mäta?

BalanslikviditetBalanslikviditeten visar på ett tydligt sätt hur pass väl ett företag kan betala sina skulder inom den närmaste tiden. En dålig balanslikviditet skulle kunna leda till att betalningar inte kan gå ut i tid till leverantörer och kreditgivare vilket i värsta fall kan resultera i inställda leveranser och indragna lån.

För det mesta brukar en balanslikviditet på 1 (100 %) räknas som godkänd. För att en balanslikviditet ska räknas som bra krävs ett tal på 2 (200%). Under 1 anses oftast vara riktigt dåligt och ett sådant företag lever med en hög finansiell risk vilket i längden kan leda till konkurs.

Eftersom varulagret är inräknat i beräkningen av balanslikviditeten, ger nyckeltalet en bild också av företagets lagerhantering och försäljning.

Genom att mäta balanslikviditeten i ditt företag kan du bilda dig en uppfattning om dess ekonomiska situation. Låg balanslikviditet är ett varningstecken, men även en hög dito kan vara ett problem. Det senare kan tyda på att omsättningstillgångarna inte utnyttjas effektivt, eller att företagets skulder är för låga, i förhållande till tillgångarna.

Det är dock viktigt att komma ihåg att tumregeln är just en tumregel, och att den nivå balanslikviditeten bör ligga på varierar från en bransch till en annan. I vissa branscher är det inget problem att ha en balanslikviditet som är lägre än 1, även om detta hör till undantagen. Dessa företag har varulager som kan omvandlas till likvida medel snabbare än de behöver betala sina skulder. Här hittar man företag som får betalt av kunderna långt tidigare än de behöver betala sina leverantörer.

Balanslikviditeten som räknas fram är inte heller riktigt samma sak som den verkliga balanslikviditeten. Ett varulager värderas i företagets balansräkning till inköpsvärdet, men tanken är ju att varorna ska säljas till ett högre pris. Varulagret kommer därför att generera högre intäkter än det är värderat till.

Skillnaden mellan balanslikviditet och kassalikviditet

VarulagerBalanslikviditet är ett nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det gör även ett annat nyckeltal: kassalikviditet. Skillnaden mellan dessa två är att balanslikviditeten inkluderar varulagret. Vilket av dessa två nyckeltal som är mest relevant för just din verksamhet beror på vilken typ av företag det rör sig om.

I ett bolag som har ett stort lager, som en detaljhandlare eller en grossist, ger balanslikviditeten en bättre bild av verksamhetens ekonomiska ställning. När det rör andra typer av företag väljer de flesta intresserade att titta på kassalikviditeten, om de endast ska titta på ett av dessa två nyckeltal. Anledningen till detta är att de flesta företag inte kan omsätta sina varulager tillräckligt snabbt för att kunna betala skulder som uppkommer.

Skillnaden mellan dessa två nyckeltal ska dock inte överskattas: i ett välskött företag med effektiv lagerhantering bör balanslikviditeten ligga nära kassalikviditeten. Ju större gapet mellan de två är, desto större del av företagets lager omsätts inte, och det ökar i sin tur risken för ränteförluster eller värdeminskning.

[dt_vc_list]

  • Balanslikviditet visar hur pass bra ett företag kan betala av sina skulder inom den närmaste tiden.
  • En balanslikviditet på 1 är med nöd och näppe godkänt medan en balanslikviditet på 2 anses bra. Under 1 anses vara riskfyllt i de flesta fall.
  • Balanslikviditet räknas ut genom följande formel: omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.

[/dt_vc_list]

Varför är det viktigt för företag att känna till sin balanslikviditet?

För ett företag är det viktigt att veta att det finns tillgångar som kan användas för att betala de löpande skulderna i företaget. En bra balanslikviditet gör att man vet att verksamheten kommer att kunna flyta på utan risk för inställda leveranser.

När kan en lägre balanslikviditet vara ok?

Det finns företag som kan vara vid god finansiell hälsa trots att de har en lägre balanslikviditet. Det gäller bland annat företag med ett varulager som går att sälja snabbare än när skulderna behöver betalas. De får med andra ord betalt av sina kunder innan de behöver betala sina leverantörsskulder.

Vad är en omsättningstillgång?

Till omsättningstillgångar räknas sådana tillgångar i ett företag som snabbt kan omsättas, dvs användas för att betala t ex en leverantörsskuld eller en räntebetalning på ett lån. Även varulager räknas till omsättningstillgångar trots att de i vissa fall kanske kräver lite längre tid för att säljas och kunna användas som betalning.

Vad är det för skillnad på balanslikviditet och kassalikviditet?

Till skillnad från balanslikviditet så visar kassalikviditeten bara de omsättningstillgångar som kan användas direkt för att betala av de kortfristiga skulderna. Både varulager och pågående arbeten dras bort när kassalikviditeten beräknas. Formeln ser ut på följande sätt:

Omsättningstillgångar-varulager-pågående arbeten/ Kortfristiga skulder = kassalikviditet

Ett värde på 1 anses bra.

Hur kan balanslikviditeten förbättras?

Det finns flera sätt som balanslikviditeten kan förbättras på. Exempelvis så kan besparingar ge en bättre balanslikviditet genom att de kortfristiga skulderna minskar. Ett annat sätt är att korta ner betalningsfristen till kunder så att pengarna kommer in fortare. Det kräver förstås att ens kunder går med på det.