Välj en sida

Balanskonton

Vad menas med Balanskonton?

Balanskonto är en samlande term som syftar på de konton som ingår i ditt företags balansräkning. Det vill säga de konton som visar din verksamhets totala tillgångar, egna kapital och skulder. Balanskonton delas upp i två olika klasser: tillgångskonton och skuldkonton. De konton som hör till tillgångssidan kallas ibland för aktivsidan och skuldkonton kallas för passivsidan.
Ditt företags balanskonton har kontonummer som sträcker sig mellan 1000-2999 i BAS-kontoplanen. Kontonummer som börjar på 1 rymmer företagets tillgångar medan kontonummer som börjar på 2 innehåller skulder och kapital. Vid räkenskapsårets slut måste balansen mellan aktivsidan och passivsidan vara i jämvikt – summan av företagets tillgångar måste vara lika stor som summan av skulder och kapital.

Balanskonton i ditt företagande

Tillståndet på dina balanskonton blir till exempel relevant när du upprättar balansrapporter utifrån dina balansräkningar. När du sammanställer en balansrapport ställer du upp ditt företags samlade tillgångar på en sida och alla skulder och eget kapital på den andra. Det rekommenderas att du regelbundet går igenom alla bokförda poster i ditt företags balanskonton.
Dina företagskonton som hör till kontoklass 1 i BAS-kontoplanen, dina tillgångskonton, växer på debetsidan och blir mindre på kreditsidan. Det omvända gäller för de konton som hör till kontoklass 2 – de växer på kreditsidan och blir mindre på debetsidan. Balansen på dina konton kallas för ingående balans vid räkenskapsårets början och utgående balans vid dess slut.
[dt_vc_list]

  • Ditt företags balanskonton innefattar alla konton som visar ditt företags samlade tillgångar och skulder.
  • Balanskonton fördelas i två olika kategorier: tillgångskonton och skuldkonton.
  • Du rekommenderas att göra månatliga genomgångar av ditt företags balanskonton. På så sätt kan du löpande försäkra dig själv om att bokföringen är korrekt och spara tid och möda inför årsdeklarationen.

[/dt_vc_list]

Hur många balanskonton måste mitt företag ha?

Bokföringsförordningen anger vilka olika slags balanskonton som måste redovisas. Olika regler gäller för olika företags- och föreningsformer med mera. Generellt gäller att större företag måste redovisa fler balanskonton och omvänt för mindre företag, enskilda firmor och föreningar. I slutändan beror det på verksamhetens omsättning och natur.

Vad är skillnaden mellan aktiva och passiva balanskonton?

Enkelt uttryck är aktiva balanskonton är dina tillgångskonton och passiva balanskonton dina skuldkonton. På dina tillgångskonton bokförs intäkter, debet. På dina skuldkonton bokförs utgifter, kredit. Alla intäkter och utgifter bokförs två gånger både som ett in- och ett utflöde (intäkter blir löner, inköp o.s.v.).

Vad är skillnaden mellan balanskonton och resultatkonton?

I en balansräkning ska samtliga balanskonton i företaget ingå. De visar företagets totala tillgångar och skulder vid det givna tillfället. Resultatkonton ingår i en resultaträkning som är en sammanställning som visar verksamhetens intäkter och utgifter och mynnar ut i ett resultat som visar om företaget gått med vinst eller förlust.

Vad innebär det att göra en avstämning av mina balanskonton?

Det innebär att göra en sammanräkning av ditt företags finansiella tillstånd vid ett givet tillfälle eller under en angiven mätperiod. Rekommendationen är att du regelbundet avstämmer företagets balanskonton för att underlätta det löpande bokföringsarbetet och få en tydligare bild av utvecklingen för företaget.

Hur bokför jag på mina balanskonton?

När du laddar upp underlag och verifikat i ditt bokföringsprogram så får du välja om de berör intäkter, utgifter, utlägg eller utbetalningar. Programmet kategoriserar sen den aktuella transaktionen till rätt balanskonto automatiskt. Det går att sammanställa balansrapporter (och resultatrapporter) automatiskt i alla moderna bokföringsprogram.