AvskrivningEn avskrivning är en form av redovisningsterm. Den har som syfte att man ska redovisa kostnader för olika värdeminskningar av anläggningstillgångar i bokföringen. Man ska alltså uppta hela organisationens tillgångar till dess bokförda värde. Med avskrivningen fördelar man också kostnaderna över en längre tid, vilket kan vara en fördel.

Hur fungerar det?

När man gör en avskrivning fördelar man utgifter för att kunna anskaffa en anläggningstillgång över många år. På så sätt blir tillgången en kostnad under längre tid i bokföringen. Det är dock viktigt att kunna skilja på utgifter och kostnader för att inse vad syftet med avskrivningar egentligen är.

Några sammanfattande punkter

  • En avskrivning gör att kostnaden kan fördelas över flera månader eller år istället för att bli en plötsligt hög kostnad.
  • Avskrivningen kan göra att företaget får råd att investera.
  • Det finns flera sätt att göra avskrivningar på och de kan vara olika lämpliga för olika sorters företag.

Att skriva av enligt plan

Generellt sett sker avskrivningar under den ekonomiska livslängden för tillgången. Man skriver alltså av lite varje år. Detta är att skriva av enligt en plan. Man kan inte ha en avskrivningstid som är längre än tillgångens ekonomiska livslängd och man måste bestämma avskrivningstiden samtidigt som man skaffar tillgången.

Hur kan man skriva av?

Om företaget köper en personbil kan avskrivningstiden vara 5 år, för en lastbil 10 år och för en byggnad 33 år. Om en lastbil köps för en miljon kommer man alltså skriva av den med 100 000 kronor per år under tio år. Mark med mera skrivs dock inte av.

Kan man göra överavskrivningar?

Inkomstskattelagen (1999:1229) gör att man som företagare kan göra både överavskrivningar och underavskrivningar i viss mån. Detta är faktiskt mycket vanligt hos olika företag. En avskrivning påverkar företagets resultat och även skatten på företagets vinst. Avskrivningar kan då jämna ut resultatet mellan bra och mindre bra år.

Hur bokför man avskrivningen?

Man ställer alltid avskrivningen som en kostnad i bokföringen eftersom att värdet av förbrukade resurser är det som avses. Avskrivningarna visas därför i resultaträkningarna men tillgångarna tas upp i balansräkningen. Om ett värde har ökat när bokslutet ska göras kan det tas upp, men då ska ökningen vara stor.

Olika metoder för avskrivning

Linjär avskrivning är den vanligaste och då skriver man av tillgången med lika belopp varje år. Denna metod är mycket enkel och de flesta bokföringsprogram har färdiga funktioner för detta. När man gör degressiv avskrivning skriver man av mest under de fem första åren och sedan minskar man summan efterhand.

Progressiv avskrivning med mera

Progressiv avskrivning är en metod där man ökar avskrivningen efterhand. Om tillgångarna har lång livslängd kan det vara en bra metod. En produktionsberoende avskrivning varierar för varje år och uppskattas efter hur mycket man tror att en tillgång kan producera under en viss tid efter inköpet.