Välj en sida

Avkastning

Vad menas med Avkastning?

Avkastning är en form av lönsamhetsmått som beskriver tillgångars ökade värde mellan olika tidpunkter. Ofta talas det om avkastning för att syna vinstens storlek i relation till den kapitalinsats som gjorts under en viss tidsperiod. Det finns dock avkastning som relaterar till olika saker; avkastning på investering, avkastning på eget kapital, avkastning på totala kapitalet o.s.v.
Avkastning på investering är till för att värdera investeringen som gjorts i ett företag. Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal för att se hur mycket vinst man får tillbaka på det egna satsade kapitalet. Avkastning på det totala kapitalet avser vinsten på de totala tillgångarna i bolaget. Självklart vill man alltid få en positiv avkastning.

Så mäter du avkastningar

Du kan mäta avkastningar med olika tidsintervaller och olika sätt. En del företag mäter dem dygnsvis, veckovis eller månadsvis. Själva måttet går också att räkna ut på olika sätt. Man talar främst om tre metoder:

  • Enkla avkastningar
  • Relativa avkastningar
  • Logaritmiska avkastningar

Olika mätningar är fördelaktiga inom olika fält, som tillgångsförvaltning eller finansiell ekonomi.

De enkla avkastningarna beräknas genom att man tar skillnaden mellan någots värde vid två tillfällen (V1 – V0). Den relativa avkastningen innebär att man tar den geometriska skillnaden för någots värde mellan två tillfällen (V1/V0 -1 = (V1-V0)/V0), och den logaritmiska avkastningen betyder att avkastningens naturliga logaritm mäts vid två tillfällen ( ln(V1/V0) ).
[dt_vc_list]

  • Avkastning i ett företag kan också betäcknas som räntabiliteten på olika kapital. Det är med andra ord ett lönsamhetsmått på vinst.
  • Avkastning används främst för att jämföra olika räkenskapsår och för att jämföra företag i samma bransch.
  • Värdet på avkastningen beror mycket på risktagande, motviljan att ta risker så kallad riskaversion och bransch.

[/dt_vc_list]

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning mäter ett företags utdelning i förhållande till aktiekursen. Denna avkastning är direkt relaterad till utdelningen av aktieägarna och förklarar hur stor vinst som går dit. Nyckeltalet anges i procent.

Du räknar ut direktavkastningen genom formeln: Utdelning / Aktiekurs = Direktavkastning

Man kan jämföra direktavkastningen med ränta på sparkonto som man hellre tittar på procentuellt.

Varför är avkastningsmåttet så viktigt?

Dels för att se hur företaget växer men också hur det upprätthåller en balans när det gäller kapital. Det är varken bra att ha för mycket eller för lite av det goda. Avkastningen ska användas till att betala kostnader och växa. Men en för stor avkastning kan också innebära problem.

Vad är en rimlig avkastning?

Vilken procentsats du vill ha på din avkastning kan variera från företag till företag. En rimlig avkastning per år på aktier, d.v.s en direktavkastning, ligger på 5-7%. När det gäller eget kapital kan siffran vara något högre. 10% är en bra siffra som många företagare har som mål.

Ska man använda räntabilitet eller avkastning som mått?

Detta kan man själv välja som företagare, men faktum är att de två används som i stort sett samma nyckeltal och kan betraktas som synonymer. Många företag använder sig dock hellre av räntabilitet, eftersom det kan vara lättare att använda de formlerna.

Vad är riskjusterad avkastning eller sharpekvot?

En riskjusterad avkastning är en avkastning som tar hänsyn till hur stor risk man har tagit för att få just den avkastning man tjänat. Man tar då avkastningen på portföljen av tillgångar minus den riskfria räntan och dividerar med standardavvikelsen/volatiliteten. Den portfölj som har lägst standardavvikelse har högst riskjusterad avkastning (sharpekvot).