Välj en sida

Avdrag

Summering av avdrag

Företag har möjligheten att göra avdrag i bokföringen på kostnader som ämnats generera intäkter i verksamheten. Kravet är alltså att kostnader för att vara avdragsgilla omfattas av en konkret relevans mellan själva avdraget och verksamheten i sig.

Krav, regler och förutsättningar

Det betyder dock inte att det är förbjudet att göra ”dåliga affärer” eller att köpa in dyra saker i verksamheten. Ett sunt förnuft är A och O när det handlar om avdrag i företag. Att ha kännedom kring kraven samt förutsättningarna för att få ett avdrag beviljat är viktigt. Finns osäkerhet kring ett avdrag kan ett öppet yrkande göras i deklarationen.

Avdrag är ett vanligt begrepp inom ekonomins värld där det även talas om avdragsgilla kostnader. Huvudprincipen gällande kostnader för företag är att de ska ha varit nödvändiga för att generera intäkter i verksamheten. Kostnaderna ska helt enkelt ha en slags relevans mellan vad som dras av och verksamheten i sig.

Det är viktigt att ha kännedom om olika avdrags förutsättningar och regler. Vissa avdrag kan omfattas av förmåner. Andra kan vara skattefria samtidigt som det finns de som är skattepliktiga. Skatteverket bestämmer och godkänner ett begärt avdrag från en näringsidkare. Finns osäkerhet kring huruvida en kostnad är avdragsgill eller inte kan ett öppet yrkande presenteras i deklarationen.

Avdrag för företag

Att göra avdrag för kostnader i en näringsverksamhet appliceras ofta av företag för att nå ett lägre resultat som i längden innebär lägre skatt. Det gäller dock att korrekta avdrag görs för att kostnaden ska anses vara avdragsgill i deklarationen. Ett avdrag som inte begärs på korrekta grunder kan få rättsliga konsekvenser.

Med det sagt är det inte förbjudet att kostnaderna som företaget gjort avdrag för lett till dåliga affärer. Att köpa in dyra saker eller investera i kostsamma utlägg är heller inte förbjudet, men det gäller att kostnaden har en relevans mellan avdrag samt själva verksamheten. Det ska med andra ord inte vara privatrelaterade utlägg.

Avdrag

Exempel på avdrag

I samband med företagsrepresentation kan avdrag göras för momsen på mat och dryck. Underlagsbeloppet får dock inte överstiga 300 kronor per person och tillfälle. Det är särskilt viktigt att representationen har en tydlig relevans till verksamheten. Ett icke korrekt presenterat avdrag kan få rättsliga konsekvenser.

Dubbelt boende omfattas av avdragsgilla kostnader så länge det gäller bostäder med minst 50 kilometers avstånd mellan varandra. Med dubbelt boende menas att ett boende är beläget på arbetsorten medan det andra återfinns på ”hemorten”. Det kan till exempel vara en verksamhet som drivs på en ort medan företagaren har sin familj och privata bostad i en annan del av landet.

Företagare som driver verksamheten hemifrån kan göra avdrag för den kontorsyta som används i hemmet. Kravet för att kostnaden (procentuell avdrag för exempelvis el, vatten och hyra/amortering) ska vara avdragsgill är att kontoret inte används som en del av den privata bostaden. Någon annan arbetsplats får inte heller finnas för att avdraget för hemmakontoret ska godkännas.

Skattelindring för företag

Att göra avdrag för kostnader som på ett eller annat sätt är nödvändiga för verksamheten innebär ett lägre resultat. Det leder i sin tur till lindrigare skattebelopp för företaget, men för att detta ska kunna bli verklighet gäller det för företag att ha god kännedom kring regler samt avdragsförutsättningar.

En timme om skatt och avdrag

Vad är avdragsgill representation?

Företag får göra avdrag för momsutlägg i samband med ”representation” som är en post i företagets bokföring. Regeln säger att företag får göra avdrag för momsen vid mat och dryck på belopp om max 300 kronor per person samt representationstillfälle. Det är dock A och O att representationen är relevant för verksamheten.

Vad är avdragsgilla kostnader i företag?

Grundprincipen vad gäller kostnader som företag får göra avdrag för är att de ska vara nödvändiga för att företaget ska kunna drivas. Det ska med andra ord vara kostnader som har ett direkt samband med verksamheten. Den typen av kostnader får dras av i deklarationen, vilket leder till skattelindring.

Hur fungerar avdrag för dubbelt boende?

Inte sällan har företag utlägg för boende på två platser; ett boende för jobbet och ett annat privat boende. Den här typen av kostnader är avdragsgilla så länge det går att bevisa utlägg för övernattning på arbetsorten. Det finns ett krav om att distansen mellan boendena ska vara minst 50 km.

Vad gäller för avdrag för hemmakontor?

En företagare som driver verksamheten hemifrån kan göra avdrag för den yta som används till kontor i bostaden. Det gäller dock att ingen annan arbetsplats tillhandahålls. Arbetskontoret måste vara avskilt från en övriga bostaden; det gäller att det inte används som en del av bostaden.