Välj en sida

Återtagandeförbehåll

Återtagandeförbehåll

Återtagandeförbehåll betyder att en säljare, har rätten att återta varor eller egendom från en köpare om denne inte ännu har betalat eller hållit sin del av köpeavtalet. På så sätt kan varan fungera som pant. Dock skiljer sig återtagandeförbehåll från panträtten samt retentionsrätten. Återtagandeförbehåll gäller om varan har levererats till köparen och denne dröjer med betalning.
Det är dock viktigt för både köpare och säljare att veta att återtagandeförbehåll endast gäller om detta finns nedtecknat i köpeavtalet. Därför bör ett sådant alltid upprättas vid försäljning så att båda parter vet vad som gäller vid en eventuell tvist. Återtagandeförbehållet gäller inte om köparen kan sälja varan vidare, konsumera eller bearbeta den på något sätt.

Regler för återtagandeförbehåll vid avbetalning

Förutom att ha sett till att rätten till återtagandeförbehåll ingår i köpeavtalet, så finns det även andra regler att ta hänsyn till, t.ex om köpet gäller en avbetalning. Enligt konsumentkreditlagen så fordras det att köparen har dröjt med sin betalning över en månad från den utgående kredittiden (gäller vanliga konsumenter).
Betalningen som avses måste dessutom ha överskridit en tiondel av det ursprungliga kreditbeloppet. Detta innebär att om köparen har släpat efter med två betalningar så måste dessa totalt utgöra 1 tjugondel av kreditbeloppet. Om så inte är fallet, mister säljaren rättigheten att återta varan. Om äganderättsförbehåll inte upprättats, får säljaren istället kräva skulden på sedvanligt sätt.
[dt_vc_list]

  • Återtagandeförbehåll innebär att säljaren har rätt att återta en vara som levererats till köparen.
  • Det finns dock vissa regler att följa, även om återtagandeförbehållet är en del av köpekontraktet. En säljare kan inte återta varan, bara sådär om t.ex en viss tid inte har löpt, osv.
  • Varor som säljs vidare, konsumeras eller bearbetas, omfattas inte av återtagandeförbehållet.

[/dt_vc_list]

Gäller äganderättsförbehåll både med konsument och näringsidkare?

Ja, du som säljare kan ha rätt till ägandeförbehåll både när du säljer till enskild konsument samt om du säljer till en näringsidkare. Dock måste du vända blickarna åt två olika lagar som påverkar rättigheterna. Hos konsument är det konsumentkreditlagen och för näringsidkare gäller istället avbetalningslagen.

Ingår egendom med äganderättsförbehåll i en konkurs?

Nej! Normalt ingår all egendom som ett företag äger, i en konkurs, vilket gör att borgenärerna har rätt att komma åt den. Detta är inte fallet med egendom där den ursprungliga säljaren av dessa har rätten till äganderättsförbehåll. Då tillfaller egendomen säljaren, eftersom varorna/egendomen ännu inte är fullt betald.

Varor som ska konsumeras eller bearbetas ingår inte i äganderättsförbehåll. Exempel?

Alla varor som sålts och som sedan ska säljas vidare, konsumeras eller infogas någonstans innefattas inte av äganderättsförbehållet. Detta kan röra sig om bildelar som ska sammanfogas till något större, delar som ska ingå i en köksmaskin eller konsumtionsvaror såsom läkemedel och livsmedel.

Gäller samma regler för äganderättsförbehåll i andra länder?

Nej, faktum är att i somliga andra europeiska länder samt icke-europeiska länder, kan andra regler i viss mån tillämpas, beträffande äganderättsförbehållet. I Tyskland exempelvis, kan äganderättsförbehållet även gälla i vidareförsäljning och i vissa utomeuropeiska stater så kan återtaganderätten också avse andra borgenärer än enbart säljaren.

Gäller samma regler för lös såväl som fast egendom?

Nej, beroende på om äganderättsförbehållet avser lös, respektive fast egendom, så ser bestämmelserna olika ut. Äganderättsförbehåll handlar oftast om lös egendom, men om säljaren sålt t.ex en fastighet/tomt, så kan köpekontraktet innehålla klausuler (t.ex återgångsklausul) eller att köparen inte har förfoganderätt över vissa delar innan allt är betalt.