Välj en sida

Årsredovisning

Vad är en Årsredovisning?

Årsredovisningen är en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Innehållet i en årsredovisning regleras av Årsredovisningslagen. En årsredovisning ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys om företaget är ett s.k. större företag samt tilläggsupplysningar (s.k. noter) som specifikation till resultat- och balansräkningen. Om bolaget har revisor ska även revisionsberättelse upprättas.
Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer regleras skyldigheten bland annat utifrån företagets storlek. Årsredovisningen, i förekommande fall även revisionsberättelsen, skall skickas in till Bolagsverket senast den 31 juli året efter räkenskapsåret som årsredovisningen avser. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är offentliga handlingar. Om årsredovisningen ges in senare än 31 juli uttas förseningsavgift.

Årsredovisning, ständigt aktuellt för företagare

Om ditt företag omfattas av lagenlig skyldighet att upprätta en årsredovisning, är ju upprättande av årsredovisning tvingande. Som företagare har du stor nytta av årsredovisningen. Dels ges möjlighet att analysera företagets effektivitet, lönsamhet och finansiering jämfört med föregående år, dels kan du jämföra ditt företag med andra företag inom t.ex. samma bransch.
Årsredovisningen är den viktigaste informationskällan gällande företagets ekonomiska ställning för företagets intressenter. Den används för att bedöma ditt företags kreditvärdighet. Den utgör grunden för att företaget ska kunna erhålla lånefinansiering och förhandla om betalningsvillkor med leverantörer. Informationen i årsredovisningen är basen för att på ett professionellt sätt kunna värdera företaget.
[dt_vc_list]

  • Årsredovisningen är en offentlig handling och visar företagets intressenter, t.ex. ägare, långivare, kunder, leverantörer, hur företagets ekonomiska och verksamhetsmässiga ställning ser ut samt utvecklas.
  • Årsredovisningsredovisningslagen styr formkraven på innehållet i årsredovisningen, vilket ger en enhetlig struktur som skapar förutsättningar för jämförelser mellan företag.
  • Genom att jämföra ditt företags årsredovisning med dina konkurrenters kan du utveckla ditt företag.

[/dt_vc_list]

Vad ska en förvaltningsberättelse innehålla?

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte framgår av balans-och resultaträkning samt noter, men som är viktig för att kunna bedöma företagets ställning och resultat. Företagets verksamhetsområde bör framgå, nyckeltal som nettoomsättning, rörelseresultat, soliditet används för att visa företagets utveckling över tid, förslag till vinstdisposition skall anges, samt väsentliga händelser efter balansdagen beskrivas.

När måste årsredovisningen innehålla en kassaflödesanalys?

Företag som är noterade på en marknadsplats/börs ska alltid ha en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Det gäller även företag som uppfyller mer än ett av följande kriterier de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda i medeltal
  • en balansomslutning större än 40 miljoner kr
  • en nettoomsättning större än 80 miljoner kr

Vilka noter ska anges i årsredovisningen?

Noterna ger tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen. I noterna anges vilka värderingsprinciper som används för värdering av lager, fordringar samt principer för avskrivning på anläggningstillgångar. Noterna till resultaträkning ska minst lämnas för nettoomsättning och medelantal anställda, till balansräkning i aktuella fall för anläggningstillgångar, fordringar, långfristiga skulder, ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

När måste ett aktiebolag ha revisor?

Publika aktiebolag och finansiella företag måste alltid ha revisor.

Ett privat aktiebolag måste ha revisor om minst två av följande gränsvärden uppnås för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än tre anställda
  • mer än 1.5 miljoner kr i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning

Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen i tid?

Om du inte lämnar in din årsredovisning i tid till Bolagsverket kan du dels få betala förseningsavgift, företaget kan även komma få betala företagsbot, dels kan du som styrelseledamot och/eller firmatecknare åtalas för brott mot årsredovisningslagen och dömas till dagsböter eller fängelse i högst två år.