Välj en sida

Anläggningstillgång

En anläggningstillgång är en tillgång i företaget som är avsedd att användas under längre tid. Det är alltså motsatsen till omsättningstillgångar som måste bytas ut på grund av försäljning eller förbrukning. Anläggningstillgångar kan vara immateriella, materiella och finansiella. För att räknas som anläggningstillgång måste tillgången användas i minst 3 år.

De tre kategorierna

Anläggningstillgångarna delas in i de tre kategorier som nämndes ovan – immateriella, materiella och finansiella. De immateriella räknas som icke fysiska tillgångar som patent, varumärken, forskningskostnader och hyresrätter mm. Materiella tillgångar är maskiner och inventarier. Finansiella omfattas av långsiktiga placeringar såsom aktier, obligationer och andra värdepapper. Finansiella tillgångar kan inte avskrivas.

SammanfattningAnläggningstillgång

  • Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas under en längre tid
  • Tiden varierar från 3 år och uppåt
  • Motsatsen är omsättningstillgångar
  • Anläggningstillgångar delas upp i tre kategorier – immateriella, materiella och finansiella tillgångar
  • De finansiella tillgångarna är de enda som inte kan avskrivas
  • Värdet av anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet fördelat över en viss tidsperiod som avser nyttjandeperioden

Hur beräknas värdet?

Man värderar anläggningstillgångar genom att ta anskaffningsvärdet och skriver systematiskt av det under den tid tillgången ska utnyttjas. Det är så man får fram den ekonomiska livslängden, eftersom anläggningstillgångar minskar i värde genom årens lopp. Anskaffningsvärdet är de utgifter man får i och med tillgångens tillverkning eller förvärv.

Förvärv och tillverkning

Det är viktigt att notera att anläggningstillgångars anskaffningsvärde både kan omfatta förvärvade tillgångar och tillverkade sådana. Vid förvärv räknas de kostnader som företaget haft vid inköpstillfället såsom frakt, hantering, installation, konsulttjänster och liknande. Vid tillverkning räknas kostnader som tillverkningen medför såsom lokalhyra, utgifter för leverans, installation, tjänster. Här förekommer också direkta och indirekta kostnader.

Värdet respektive anskaffningsvärdet

Om själva värdet på anläggningstillgångarna anses vara lägre än anskaffningsvärdet och dess avskrivningar på balansdagen så skriver man ned det till det nya värdet. Samma sak gäller för motsatt effekt; man kan med andra ord skriva upp det nya värdet. Värdeökningen respektive värdeminskningen måste dock alltid vara tillförlitlig och bestående.

Bokföring av anläggningstillgångar

Alla anläggningstillgångar ska bokföras hos företagen. Detta sker normalt på kontogrupperna 10, 11, 12 eller 1. Man kan också ta med kontogrupp 54 som avser förbrukningsinventarier. En anläggningstillgång kan istället ses som en förbrukningsinventarie om den ekonomiska livslängden understiger en 3-årsperiod eller om anskaffningsvärdet är lägre än gränsvärden för små inventarier.

Reskontra

Det är en bra idé att ha en sidoordnad bokföring om dessa anläggningstillgångar då det är mycket information att hålla reda på. Varje anläggningstillgång bör stå som enskild tillgång och registreras i en anläggningsreskontra för att snabbt få fram fakta om nedskrivningar, uppskrivningar, avskrivningar, anskaffningsvärde och en hel del annan viktig information.

Moms

Det är endast momsen på materiella och immateriella anläggningstillgångar som ska registreras. Momsen kan vara 25, 12, 6 eller 0% och de finansiella anläggningstillgångarna är 0%. Vid överlåtelse eller försäljning av anläggningstillgångar, behövs vid vissa förutsättningar ingen moms debiteras eller redovisas. Uppskrivningar beskattas vanligen inte och nedskrivningar är avdragsgilla om det verkliga värdet understiger skattemässigt värde.