Välj en sida

Alternativkostnad

Summering av avskrivning

  • Alternativkostnaden är en påhittad eller skenbar kostnad som används vid kalkylering
  • Genom att jämföra olika handlingsalternativ med varandra kan man bedöma vilken intäkt man förlorar om man väljer det ena alternativet framför det andra
  • Det är viktigt när företag ska ta beslut om hur de ska investera eller spendera pengar i framtiden

En alternativkostnad är en skenbar kostnad som oftast används vid kalkylering för att ge en anvisning om vilka potentiella framtidsintäkter ett företag kan ha. Alternativkostnaden är vanlig då företag diskuterar igenom olika handlingsmöjligheter. Vid jämförelse av två olika alternativ blir alternativkostnaden den intäkt som går förlorad om man inte väljer det ena.

Om företaget till exempel väljer mellan att investera i ett projekt och att placera pengar till fast ränta, så utgör alternativkostnaden den fasta räntan, i det fallet som företaget beslutar sig för att investera i projektet istället. Beräkningar av alternativkostnader är alltså till för att förenkla beslutsfattningar i företaget för att se hur pengarna bör spenderas.

AlternativkostnadAlternativkostnad vid kalkylberäkning

Som tidigare nämnt är alternativkostnaden mycket vanligt förekommande inom kalkylberäkning för att fastställa vad som skulle kunna ske rent teoretiskt om man väljer alternativ ett eller två. Man kan säga att alternativkostnaden vid kalkylering är täckningsbidraget som gäller för det bästa alternativet av de fasta kostnaderna. Därför jämför företag det befintliga täckningsbidraget med alternativkostnaden.

Alternativkostnaden är föga förekommande i praktiken, utan är helt enkelt en analys som ska ge en bättre bild av lönsamheten om man väljer ett alternativ framför det andra, då de flesta företag inte har råd med båda. Somliga kan tycka att det bara är att jämföra två olika täckningsbidrag med varandra, men ibland är det svårare.

Är alternativkostnaden en form av särkostnad?

Ja, alternativkostnaden kan räknas som en specifik särkostnad trots att den är av fiktiv natur. Anledningen till att den betraktas som en särkostnad, är att man gör en uppoffring när man väljer bort det ena handlingsalternativet till förmån för det andra, och den försakelsen har ett visst värde.

Gäller bara alternativkostnader för företagare?

Nej, man talar ofta om alternativkostnader inom privata hushåll, då man som privatperson blir tvungen att välja bort olika alternativ i ekonomin. En person som exempelvis läser på universitetet, går miste om en lön istället. Den lönen utgör den så kallade alternativkostnaden, det vill säga en förlorad intäkt.

Ingår den alternativa kostnaden i en förkalkyl?

Nej, en förkalkyl inbegriper endast den förväntade kostnaden för det alternativ man redan valt, efter att man beräknat alternativkostnaden. Alternativkostnaden sammanställs innan en förkalkyl för att se vilket beslut som ska tas, till exempel vilken investering som ska göras eller vilken typ av tillverkning man ska ha.

I vilken typ av kalkylering ingår alternativkostnaden?

Vanligen är det ett centralt begrepp inom produktkalkyleringen. Produktkalkyler ger nämligen ett beslutsunderlag för potentiella förbrukningar, investeringar och produktion när det gäller varor och tjänster i företaget. Kostnaden är relevant för beslutstagande i framtiden, vilket gör att dessa två begrepp vävs samman och hjälper företaget på vägen.

Kan alternativkostnaden beräknas vid fler handlingsalternativ än två?

Ja självklart kan man det. Ofta står ju företag inför en rad beslutsfattningar om olika investeringar och hur man ska förbruka sina resurser på rätt sätt. I exempel ställs ofta enbart två alternativ mot varandra, men i verkligheten kan det röra sig om fler.