Välj en sida

Aktiv näringsverksamhet

Vad menas med Aktiv näringsverksamhet?

Alla som bedriver näringsverksamhet måste uppge om den är aktiv eller passiv. När den är aktiv innebär det att innehavaren eller näringsidkaren har arbetat minst 1/3 av en tid som motsvarar en anställning på heltid. Detta kan jämföras med 500-600 timmar per år. Dock är detta timantal inte ristat i sten utan beror på verksamhetstypen.
Mycket har att göra med den egna arbetsinsatsen. Gäller det ett företag som bedriver konsulttjänster eller en näringsidkare som är hantverkare, kan timantalet understiga den siffra som nämns ovan men ändå betraktas som aktivt. Om det istället gäller inkomster från tillgångar som kapitalförvaltning, så kan man behöva utöka sin arbetsinsats för att nämna företaget som aktivt.

Aktiv och passiv näringsverksamhet

Motsatsen till aktiv näringsverksamhet är passiv näringsverksamhet och den stora skillnaden är att näringsidkaren lägger ned en större arbetsbörda. Något som annars är mycket viktigt att ta i beaktande är inbetalning av egenavgifter. Aktiva verksamheter innebär inbetalning av egenavgifter och vidare rättigheter till sociala förmåner och liknande.
En passiv näringsverksamhet kan också vara att verksamheten bedrivs utanför ett EES-land på självständig basis. Inkomster från passiv näringsverksamhet är varken pensionsgrundande, sjukpenningsgrundande eller har rättighet att göra avdrag för pensionsförsäkringspremie. På passiv näringsverksamhet betalar man inte egenavgifter utan särskild löneskatt. Vill man veta mer kan man läsa i Inkomstskattelagen som behandlar olika regler.
[dt_vc_list]

  • En aktiv näringsverksamhet är en verksamhet där näringsidkaren lagt ned en stor del arbetstimmar, cirka en tredjedel av en motsvarande heltidsanställning
  • En näringsidkare kan ingå i en aktiv näringsverksamhet i Sverige men ha en självständig, passiv näringsverksamhet utanför EES-området (vilka alltid räknas som passiva)
  • Aktiva näringsidkare betalar in egenavgifter, passiva betalar in en särskild löneskatt

[/dt_vc_list]

Kan man ha inkomst från båda typer av verksamheter?

Ja, detta är en möjlighet. Om en person är delägare i ett aktivt handelsbolag och bedriver en egen näringsverksamhet vid sidan om bolaget, alternativt är delägare i två olika bolag, kan han/hon både få inkomst från en aktiv och en passiv näringsverksamhet på samma gång.

Kan man vara anställd och samtidigt bedriva aktiv näringsverksamhet?

Ja, det går bra. Här är man även lite extra snäll vad gäller omfattning och antalet timmar som normalt kännetecknar en aktiv verksamhet. Det går således att vara anställd i ett företag och bidra till den egna verksamheten vid sidan om och på så sätt uppfylla kraven.

Kan man ha en aktiv näringsverksamhet om man är pensionär?

Ja, men om du har fyllt 65 år i början av året är din näringsverksamhet visserligen klassad som aktiv, men du ska ändå inte betala in egenavgifter, utan enbart den särskilda löneskatten på 6,15 procent samt en ålderspensionsavgift (personer födda före 1938 betalar inte ålderspensionsavgift).

Går det att kvitta underskott mot överskott?

Ja, i vissa fall går det att kvitta ett underskott mot ett överskott i samma aktiva näringsverksamhet. Om ditt företag är nystartat och du inte har fått till stånd ett överskott ännu, kan detta dras av nästkommande år och kvittas mot det årets överskott, vilket heter ”rullning av underskott”.

Kan man kvitta ett underskott mot förvärvsinkomster?

Ja, mot tjänsteinkomster, vilket fungerar som ett allmänt avdrag. Det får man göra det första året som företaget registreras samt de följande 4 åren. Avdraget uppgår till max 100 000 kronor/år. Normalt är det inte tillåtet att kvitta underskott mot överskott i annan näringsverksamhet, men några undantag existerar.