Välj en sida

Aktiekapital

Vad menas med Aktiekapital?

Aktiekapital är det kapital som ett företags ägare investerar i företaget. I dagsläget är det minsta aktiekapital som tillåts enligt lag 50 000 kr. I företagets bolagsordning anges det lägsta respektive högsta aktiekapital som företag kan ha. Bolagsordningen kan ändras vid beslut på bolagsstämma. Aktiekapitalet kan ökas genom nyemission eller fondemission.
Aktieägarnas ansvar för företagets åtaganden är i normalfallet begränsat till det insatta aktiekapitalet. Aktiekapitalet per aktie benämns kvotvärde. Aktiekapitalet anges i företagets registreringsbevis som utfärdas av Bolagsverket. Aktiekapital kan antingen tillskjutas i form av pengar eller genom apportegendom, t.ex. maskiner och inventarier som värderas till ett värde av såväl företagets styrelse som revisor.

Aktiekapitalets betydelse för företagare

Som företagare är det framför allt i samband med att du bildar ett aktiebolag som du berörs av aktiekapital. Samt om du för att finansiera företagets framtida expansion har ett behov, t.ex. på grund av krav från kreditgivarna, att företagets aktiekapital ska ökas genom nyemission för att kreditgivarna ska låna ut pengar.
Aktiekapitalets storlek och de gränser som är angivna i bolagsordningen spelar även roll för de fall där det finns flera ägare till företaget. Om du har en minoritetspost riskerar du att ditt innehav späds ut genom nyemission i det fall du väljer att inte teckna dig för nya aktier i emissionen.
[dt_vc_list]

  • Aktiekapital är ägarnas insats i ett aktiebolag.
  • Aktiekapitalet kan förändras efter beslut av bolagsstämma.
  • Om bokfört eget kapital understiger aktiekapitalet med 50% ska bolaget tvångslikvideras alternativt en kontrollbalansräkning upprättas i syfte att sätta press på styrelsen att hantera kapitalbristen. Personligt betalningsansvar kan inträda om kapitalbristen inte hanteras enligt gällande lag.

[/dt_vc_list]

Hur kan jag öka bundet eget kapital i företaget?

Aktiekapital, dvs ägarnas insatta kapital, klassificeras som bundet eget kapital. Vinster som har balanserats i balansräkningen och förts över i ny räkning utgör fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet kan ökas antingen genom att företaget genomför en nyemission alternativt en fondemission.

Vad är skillnaden mellan nyemission och fondemission?

Vid en nyemission ger företaget ut nya aktier, Det nominella beloppet på aktien är oförändrat, men antalet aktier i företaget ökar. Det medför ökning av aktiekapitalet. Vid en fondemission (en form av vinstutdelning) delas nya aktier ut till nuvarande ägare. Det sker en omfördelning inom eget kapital till aktiekapital.

Vilka krav finns på apportegendom?

Apportegendom är annan egendom än pengar som tillförs ett aktiebolag vid dess bildande, t.ex. aktier, varulager, maskiner, patent. Endast egendom som är av nytta för företagets verksamhet kan användas som apportegendom. Styrelsen ska beskriva egendomen som apporteras för revisorn som ska värdera tillgången och motivera apportegendomen till Bolagsverket.

Varför gör ett företag nedsättning av aktiekapitalet?

Om en delägare vill sälja sina aktier och beslut fattas om att företaget återköper dessa aktier sker en nedsättning av aktiekapitalet. En annan situation då nedsättning (eller minskning) sker av aktiekapitalet är när företaget uppvisar förlust. Genom att minska aktiekapitalet täcks denna förlust.

Vad händer om mer än hälften av bolagets aktiekapital är förbrukat?

I en sådan situation föreligger krav på tvångslikvidation. För det fall sådan inte sker, måste en s.k. kontrollbalansräkning tas fram som ska godkännas av revisor. Om företaget drivs vidare utan att sådan åtgärd vidtas kan de enskilda styrelseledamöterna bli personligt betalningsansvariga för företagets åtaganden.