Välj en sida

Affärshändelse

Vad menas med Affärshändelse?

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som ska styrkas med en verifikation, såsom ett kvitto eller en faktura. Det kan således röra sig om allt från in- eller utbetalningar till ersättningar för anställda, egna uttag eller uppkomsten av en skuld. Alla affärshändelser måste bokföras i ordning och dokumenteras med verifikationer.
Olika verifikationer, förutom redan nämnda elektroniska kvitton eller pappersfakturor, kan vara skuldebrev, kontoutdrag samt justeringar i bokföringen om något har ändrats i bokföringsposten. Det är viktigt att veta att varje affärshändelse måste knytas till en egen verifikation, och denna måste också sparas i minst 7 år från och med räkenskapsårets slut.

Så ska affärshändelser bokföras

Enligt lag och god redovisningssed måste samtliga affärshändelser bokföras, även om de bara blivit föremål för en liten justering. Det är viktigt att de bokförs i huvudboken i systematisk ordning, samt i grundboken i registreringsordning. Därmed måste alla affärshändelser bokföras löpande men de kan registreras olika, beroende på bokföringsmetod.
Bokför man enligt kontantmetoden, så bokförs dock affärshändelsen först när betalning genomförts. Det innebär att fakturor och skulder som ännu inte har betalats, ska läggas på hyllan. I fakturametoden måste dock dessa också förekomma, oavsett om transaktionen har gått igenom än eller inte. Alla verifikationer måste emellertid alltid sparas, oavsett metod.
[dt_vc_list]

  • Affärshändelser är händelser som kommer att påverka företagets ekonomiska situation eller resultat på ett eller annat sätt.
  • Alla affärshändelser måste dokumenteras och styrkas med så kallade verifikationer i bokföringen.
  • Orderläggningar och beställningar är dock inga affärshändelser och behöver heller inte bokföras, men däremot räknas själva fakturan eller kvittot som sådana.

[/dt_vc_list]

Vilka affärshändelser kan uppstå inom ideella föreningar?

I en ideell förening uppstår det affärshändelser trots att föreningen inte bedriver näringsverksamhet. Dessa affärshändelser kan utgöra medlemsavgifter och betalning av hyror, samt inköp av olika slag. Om föreningen är bokföringsskyldig ska alla affärshändelser registreras löpande och styrkas av verifikationer som i ett vanligt företag.

Hur ska affärshändelser bokföras i grundbok respektive huvudbok?

Enligt praxis ska samtliga affärshändelser bokföras i systematisk ordning samt i registreringsordning. Detta sker i huvudboken och grundboken. I grundboken bokförs de i åldersordning, där den äldsta händelsen kommer först, och i huvudboken bokförs de i kontonummerordning, där det lägsta numret hamnar först.

Vad måste underlaget för affärshändelsen innehålla?

Verifikationerna/underlagen för affärshändelserna måste innehålla väsentlig information så att det går att se till vilken händelse de är knutna. Här följer en lista på några punkter:

  • Datum på affärshändelsen samt sammanställandet av verifikationen
  • Säljarens och köparens information, adress, organisationsnummer o.s.v.
  • Belopp och moms
  • Vad händelsen avser
  • Hänvisning till andra eventuella verifikationer

Vad gör jag om det saknas underlag?

Om en affärshändelse saknar någon form av underlag är du själv tvungen att upprätta ett eget. Det kallas då bokföringsorder och ska innehålla i stort sett samma information som en vanlig faktura. Exempel kan vara när du justerar i bokföringen och behöver något som styrker detta.

Vad är skillnaden mellan en affärshändelse och en transaktion?

Här är gränsen hårfin, ofta är det i grund och botten samma sak. Men affärshändelser är i mångt och mycket en bredare term där alla händelser som förändrar den ekonomiska ställningen i företaget tas i beaktning. En transaktion är egentligen bara kopplad till överföringsmetoden.