Välj en sida

Ackumulerad skatt

Summering

  • Ackumulerad skatt är den skatt man betalar på ackumulerad inkomst. Det är inkomstskatt på en inkomst i form av klumpsumma eller retroaktiv utbetalning av pension eller annan inkomst som betalas ut under ett tillfälle men avser mer än två års arbete.
  • Att dela upp den insamlade inkomsten på flera år ger ett jämnare inkomstflöde och på så vis kan skattelättnader även ske. Inkomsten beskattas per år istället för på hela klumpsumman. Man kan dela upp inkomst på max tio år.
  • Inkomster som kan ge ackumulerad skatt är olika försäkringsersättningar, skadestånd, intäkter av litterär, vetenskaplig eller konstnärlig typ, pension, avgångsvederlag, aktieutdelningar, utbetalningar från vinstandelsstiftelser, intäkter från överlåtelse av lokaler men även intäkter från överlåtelse av varumärke eller firmanamn bland annat.
  • Man ansöker om särskild skatteberäkning på den vanliga inkomstdeklarationen och i en extra bilaga eller under ”övriga upplysningar” skriver man summa, typ av inkomst och hur många år inkomsten avser. Man kan ansöka om särskild skatteberäkning i både för- och efterhand.

Ackumulerad betyder samlad och ackumulerad skatt betyder samlad skatt på en viss inkomst. Det hör ihop med ackumulerad inkomst som är en inkomst som betalas ut vid ett tillfälle och som är intjänad under mer än ett års tid, till exempel ett avgångsvederlag eller förtjänst på en bok.

Den ackumulerade skatten är ett engångsbelopp som betalas för en plötslig större inkomst vid ett tillfälle. Genom att ansöka om ackumulerad skatt eller inkomst kan man sprida inkomsten och skatten över upp till 10 år istället för att beskattas för allt på ett år. Detta gör att man kan sänka sin inkomstskatt.

Ackumulerad skattUr företagssynpunkt

För företagare kan ackumulerad skatt vara bra vid inkomst av näringsverksamhet. Exempel på detta är återförda värdeminskningsavdrag vid försäljning av näringsfastighet, försäkringsersättningar, skadeersättningar, expropriationsersättningar, intäkter vid nedläggning av näringsverksamhet, intäkt vid överlåtelse av vissa rättigheter inkomst från vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet och expansionsfonder och periodiseringsfonder som återförs då näringsverksamhet upphör.

Genom att sprida ut skatten för en inkomst på flera år kan man således sänka inkomstskatten för privatpersoner och enskilda firmor vilket gör att företagaren får mer kapital över. Anges inte något tidsspann för den ackumulerade skatten så sätts automatiskt tre år. Man ansöker om särskild skatteberäkning på sin inkomstdeklaration.

Vad är ackumulerad skatt?

Ackumulerad skatt är inkomstskatt på en större inkomst som betalas ut under ett tillfälle och avser minst två års arbetad tid. Det gäller skatt på utbetalningar i klumpsumma som avgångsvederlag, pensioner eller exempelvis intäkter från en vetenskaplig studie eller litterärt arbete. Det kan även vara skatt på olika försäkringsersättningar.

Vad krävs för att få särskild skatteberäkning?

Vid ackumulerad skatt krävs en inkomst utbetalad ett år som avser minst två år och omfattas av inkomstlagen för tjänst eller näringsverksamhet. Inkomsten måste vara över 50 000 kr efter avdragsgilla kostnader. Den beskattningsbara inkomsten måste överstiga den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor.

Hur ansöker man om ackumulerad skatt?

För att få ackumulerad skatt redovisar man i sin vanliga inkomstdeklaration den beskattningsbara ackumulerade inkomsten. Man lägger det som bilaga eller skriver till det under ”övrig information”. Detta går att göra både i pappersdeklarationen och via webben. Man anger summa och vilken typ av inkomst samt antal år det avser.

Hur beräknas ackumulerad skatt?

Nettobeloppet på den ackumulerade inkomsten delas upp i så många lika stora belopp som inkomsten hör till i antal år räknat. Man beräknar också den genomsnittliga förvärvsinkomsten för de år som den ackumulerade inkomsten gäller. För det aktuella beskattningsåret dras ackumulerad inkomst från den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Kan man ansöka i efterhand?

Om man skulle missa att ansöka om ackumulerad inkomst och skatt finns det möjlighet att begära omprövning i upp till 6 år efter inkomståret. När sexårsfristen har gått ut kan man inom ett år efter att beslutet meddelades begära särskild skatteberäkning. Beslutet ska meddelas av Skatteverket eller av allmän förvaltningsdomstol.