Välj en sida

Ackumulerad inkomst

Summering

  • En ackumulerad inkomst är en lön som gäller för minst två år men som beskattas vid endast ett tillfälle.
  • Exempel på detta är inkomster från en bok man skrivit, ett avgångsvederlag från en avslutad tjänst, skadestånd, vissa typer av försäkringsersättningar, m.m.
  • När det gäller företagare kan ackumulerad inkomst gälla ett enskilt uppdrag som tar flera år men inte betalas förrän uppdraget är slutfört.

En ackumulerad inkomst är en lön som gäller för minst två år men som beskattas vid endast ett tillfälle. Detta kan vara ett sätt att undvika undvika tröskeleffekter vid progressiv beskattning av tillfälliga höga inkomster som betalas ut ett år men tillhör flera år. Endast fysiska personer, ej juridiska, skattar progressivt.

Ackumulerad inkomst är utbetalning i klumpsumma där arbetsinsatsen sträcker sig över mer än ett inkomstår. Exempel på detta är inkomster från en bok man skrivit, ett avgångsvederlag från en avslutad tjänst, skadestånd, vissa typer av försäkringsersättningar, överlåtelse av varumärke, firmanamn och hyresrätter och lokaler, pensionsutbetalningar med mera.

Den ackumulerade lönen fördelas på en genomsnittsinkomst för de år som inkomsten skall fördelas på, och fördelningen kan ske på maximalt tio år. Visar man inte antal år fördelas summan automatiskt på tre år. Har man fått ackumulerad lön vid flera tillfällen samma år ska det vara en sammanlagd summa om minst 50 000 kr.

För att det ska klassas som ackumulerad inkomst och att särskild skatteberäkning skall vara aktuell krävs det att följande uppfylls:

  1. En utbetalning som innefattar minst två år.
  2. Inkomsten som ligger till grund för den särskilda beräkningen måste överstiga 50 000 kr.
  3. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten plus den ackumulerade inkomsten måste tillsammans överstiga den nedre skiktgränsen med minst 50 000 kr.
  4. Om särskild skatteberäkning ska omfatta flera summor måste det totala beloppet vara över 50 000 kr.

Ackumulerad inkomstDeklarera med särskild skatteberäkning

Att deklarera med särskild skatteberäkning kan vara ekonomiskt fördelaktigt för både privatpersoner och enskilda firmor. Den statliga skatten är progressiv vilket innebär att ju mer man tjänar ju mer skatt blir det, och genom att fördela inkomsten över flera år kan den statliga skatten bli lägre. Detta gäller både inkomster i förskott som i efterskott och man kan fördela inkomst på maximalt tio år. Missar man att be om särskild beräkning kan man ansöka om detta i upp till 6 år i efterhand, och efter att ett beslut är taget har man ytterligare ett år på sig.

För att begära särskild skatteberäkning gällande vissa inkomster använder man en bilaga eller utrymmet under ”övriga upplysningar” på den vanliga inkomstdeklarationen. Man talar om vad det är för typ av inkomst, vilket belopp det är och man måste ange hur många år inkomsten hör till. Man deklarerar alltså enligt de vanliga deklarationsreglerna och det går att göra på både pappersblanketten och via webben i e-tjänstens Inkomstdeklarations 1. Före en utbetalning av ackumulerad lön kan man även ansöka om ändrad beräkning av skatteavdrag, så kallat jämkning. Detta görs antingen digitalt eller via en pappersblankett.

Ackumulerad lön för företagare

När det gäller företagare kan ackumulerad inkomst gälla ett enskilt uppdrag som tar flera år men inte betalas förrän uppdraget är slutfört. Det kan också vara försäkringsersättningar, intäkter vid nedläggning av näringslivsverksamhet, intäkt vid överlåtelse av rättigheter och skadeersättningar. Det är inte tänkt att ackumulerad inkomst ska ha någon större omfattning inom näringsverksamheten.

Det som krävs för att få särskild skatteberäkning är utbetald inkomst som avser minst två år, att inkomsten omfattas av inkomstlagen för tjänst eller näring och att inkomsten efter avdragsgilla kostnader fortfarande överstiger 50 000 kr. Den beskattningsbara inkomsten måste även vara högre än den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kr.

Hur får man ackumulerad lön?

Alla fysiska personer kan få det och det kan handla om pensionsutbetalningar i efterhand, avgångsvederlag, utbetalningar från vinstandelsstiftelser, aktieutdelningar och återföring av fonder vid upphörande av näringsverksamhet. Det kan även gälla intäkter från vetenskapliga, konstnärliga eller litterära verksamheter. Intäkter från en bok man skrivit kan räknas som ackumulerad lön.

Kan man sänka skatten?

En ackumulerad inkomst deklareras fördelad på flera år. Detta kan sänka den statliga inkomstskatten men aldrig kommunalskatten eller pensionsavgiften. Skatteverket räknar skatten på vanligt sätt samt enligt regler för ackumulerad lön och man skattar med det lägsta beloppet. Det kan således löna sig att ansöka om särskild skatteprövning.

Hur deklarerar man ackumulerad inkomst?

Eftersom det inte finns någon särskild blankett för detta gör man en ansökan i sin vanliga inkomstdeklaration. Man gör detta under ”övriga upplysningar” och ansöker om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst. Inom sex år efter inkomståret kan man ansöka genom en begäran om omprövning. Skatteverket eller förvaltningsdomstolen fattar sedan beslutet.

Kan småföretagare använda sig av detta?

Det är inte så vanligt att ett företag skriver en bok, men som enskild firma kan det hända. Den enskilda firman kan producera och sälja konst, överlåta sitt firmanamn eller varumärke eller överlåta en hyresrätt. Goodwill.rättigheter brukar kunna ge ackumulerad inkomst. Upphör verksamheten minskar expansionsfonden och även detta kan räknas in.

Vad är genomsnittsberäkning?

När man gör en genomsnittsberäkning av beskattningsbara inkomster avser man alltid det aktuella beskattningsåret och de närmast föregående åren. Ett engångsbelopp t.ex pension beskattas alltså ovanpå genomsnittsinkomsterna för året samt de närmast föregående åren pensionen betalades ut, oavsett om inkomsterna är betydligt högre före än efter en pensionering.