Välj en sida

Ackumulerad avskrivning

Summering

  • Ackumulerade avskrivningar är summan av de avskrivningar som gjorts under de år som investeringen har varit i anspråkstagande sedan den köptes in.
  • När du gör en investering i en anläggningstillgång bokförs det som en tillgång i form av en inventarie. 
  • Om du säljer tillgången till ett värde som understiger det bokförda värdet uppstår på motsvarande vis en realisationsförlust.
  • Om du säljer en tillgång till ett högre pris än det bokförda värdet kommer du att göra en realisationsvinst som ökar ditt företags intäkter och som skapar ett förbättrat resultat.

Vad händer när jag säljer en tillgång som har gjorts avskrivningar på i fyra år?

Om du säljer en maskin för 50 000 kr som det har gjorts ackumulerade avskrivningar för med 30 000 kr kommer du att göra en realisationsvinst på 20 000 kr. De 20 000 kr utgör en intäkt som förbättrar företagets resultat.

Vad händer när jag säljer en tillgång som har ett högre bokfört värde än försäljningsintäkten?

Exempel: du säljer en svets för 10 000 kr som har ett bokfört värde på 30 000 kr. Det uppstår en realisationsförlust vid försäljningen och företagets resultat minskar med 20 000 kr. Vidare ska svetsen utrangeras ur inventarieregistret.

Ackumulerad avskrivning utgör den sammantagna avskrivningen som gjorts på en investering, t.ex. en maskin eller ett fordon sedan investeringen togs i anspråk. Syftet med avskrivningar är att de ska ske under den period som investeringen bedöms ha som ekonomisk löptid för att en korrekt årlig kostnad ska belasta respektive års resultaträkning.

Ackumulerad överavskrivning är summan av de skattemässigt tillåtna överavskrivningarna som gjorts sedan investeringen togs i anspråk och började att användas. Utöver att göra bokföringsmässiga avskrivningar som ska motsvara investeringens värdeminskning över tid, finns även skattemässiga avskrivningar. Överavskrivningar innebär att företaget får minska sin vinst med tillåtna skattemässiga överavskrivningar som skapar möjlighet till att balansera resultatet mellan åren.

När är ackumulerade avskrivningarna viktiga för företagare?

Syftet med ackumulerade överavskrivningar är att statsmakten vill skapa förutsättningar för företagare att kunna balansera resultat mellan olika år utan att det fullt ut ska ske en beskattning av bolagets resultat för att möjliggöra nya investeringar. Skattemässiga överavskrivningar måste återföras inom en femårsperiod till beskattning.

Det innebär att om ditt företag genererar vinst fem år i rad och du har genomfört skattemässiga överavskrivningar varje år under de fem åren, så måste du år 6 återföra år 1:s överavskrivningar till beskattning. Överavskrivningar kan därmed sägas medför en skattekredit som gör det möjligt att balansera skatteuttaget mellan goda och mindre goda år.

Ackumulerade avskrivning

Ackumulerade överavskrivningar

Ackumulerade överavskrivningar är en metod som medför att du kan göra skattemässiga överavskrivningar i det fall ditt företag genererar vinst. Det medför att det uppstår en skattekredit och en obeskattad reserv som du kan använda för att balansera företagets resultat mellan goda år (vinst) och mindre goda år (förlust). Syftet med att skattemässiga överavskrivningar finns är att statsmakten vill skapa förutsättningar för att dels jämna ut det skattemässiga resultatet mellan åren, dels att skapa förutsättningar för att företaget kan behålla pengar i företaget för att göra nya investeringar.

Ackumulerade överavskrivningar ska återföras till beskattning fem år efter det att det första årets överavskrivning genomfördes. Det innebär att ditt företags ekonomiska resultat kommer att förstärkas när år 1:s gjorda skattemässiga överavskrivningar återförs till beskattning. Samtidigt kan möjlighet finnas till ytterligare överavskrivningar för investeringar som genomförts under år 6.

Räkneexempel

  • Om du har köpt en maskin för 100 000 kr och avskrivningstiden uppgår till fem år görs en årlig avskrivning med 20 %. De ackumulerade avskrivningarna uppgår efter tre års användning till 20 000 kr + 20 000 kr + 20 000 kr = 60 000 kr.
  • När du gör en investering i en anläggningstillgång bokförs det som en tillgång i form av en inventarie. Allteftersom åren går minskar tillgångens värde och det bokförda värdet motsvaras av tillgångens inköpskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar (summan av de årliga avskrivningarna som gjorts sedan investeringen genomfördes och tillgången togs i anspråk). Avskrivningstidens längd ska bokföringsmässigt motsvara tillgångens bedömda ekonomiska livslängd.

Vad är skillnaden mellan obeskattad reserv och överavskrivning?

Ditt företag som genererar vinst kan minska det skattemässiga resultatet antingen genom att avsätta medel till periodiseringsfond eller genom att genomföra skattemässiga överavskrivningar. Summan av dessa två utgör tillsammans det som brukar benämnas för obeskattade reserver. I balansräkningen upptas de som en del av företagets egna kapital.

Hur beräknas ackumulerade avskrivningar?

Du har köpt en maskin för 100 000 kr. Den bedöms ha en ekonomisk livslängd på fem år. Avskrivningar sker med 20% (5 år), vilket motsvarar 20 000 kr per år. Efter tre år uppgår de ackumulerade avskrivningarna till 60 000 kr. Det kvarvarande bokförda värdet på maskinen uppgår till 40 000 kr.

Hur beräknas ackumulerade överavskrivningar?

Med skattemässiga ackumulerade överavskrivningar avses summan av de skattemässiga överavskrivningar som gjorts under åren sedan investeringen togs i anspråk. Efter fem år är du tvungen att återföra de skattemässiga överavskrivningar som gjorts under år 1. Metoden medför att en skattekredit uppstår för att kunna balansera företagets resultat mellan åren.